හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

Loading...

කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ
තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

l;r.u lsßfjfyr wi, báfld<hla u; udi 14 la jhie;s orejka ;sfokd iy wfkla orejka fofokd ;ndf.k jkaokdfõ meñfKk ne;su;=kaf.ka orejka Ôj;a lrùu i|yd foudmsh hqj<la iyh m;k whqre fï Èkj, oelsh yelsh’

Loading…

;Ku,aú,” iQßhwdr” wxl 15 mÈxÑ tï’ ã’ pkaøfiak” ^43&” ví’ fla’ kkaokS §msld ^34& miaore uõmsh hqj, ;=ka ksjqka oeßhka ;sfokd Ôj;a lrùug lsßmsá ñ,§ .ekSug ne;su;=kaf.ka wdOdr” Wmldr ,nd .ekSug l;r.ug meñ‚ wjia:dfõ wmg yuq úh’
orejkaf.a mshd jk ó.y,kao ÿrf.a pkaøfiak uy;d fufia mejiSh’
uu hqo yuqodfõ wjqreÿ 11 la fiajh l<d’ iq¿ jrola ksid úkh fya;+ka u; 2010 yuqodfjka bj;a lrkfldg idcka fïc¾jrfhla úÈhg lghq;= lf<a’ yuqod fiajfha § 2007’07’23 jeksod jd,ÉÉfk m%foaYfha § ;%ia; m%ydrj,g ,la jQ wdndê; finf<la’ uf.a ìß| kkaokS §msld’ f,dl= ÿj o¾Ys p;=ßld ^14&” mq;d p;=r uOqIdka ^12& fï isÕs;s Èh‚hka ;sfokd bmÿfka 2015 wfma%,a 25 fld<U ldi,a frday‍f,a’ fï orejka WmÈkfldg f.dvla wikSm ;;a;ajfha ysáfha’ remsh,a ,laI 10 la ú;r ta f,vÿlaj,g fí;afya;aj,g úhoï jqKd’ fï orefjda ysÕdld,d yß yod.kakjd lsh,d wms ;SrKh l<d’
orejkaf.a uj jk kkaokS §msld uy;añh mejiqfõ fujekakls’
tl orejl=g ;%s‍fmdaI melÜ 02 la udfilg jrla fokak ´k’ uf.a orefjda ;=kafokdgu jdr ;=kl§ ú;rla udfilg tl melÜ tlla ne.ska ú;rhs ;%s‍fmdaI ÿkafka’ fï widOdrKhg;a fya;=jla ;sfhkjd’ wms mÈxÑ bvu ksrjq,a lr,d §,d wmg Pkao whs;sh ,nd ÿkafkd;a wdKavqfjka fok iuDoaêh yß ,efíú’ iuyr ojig orejkag lsßmsá .kakj;a wmg i,a,s kE’ mdi,a hk <uhs fokakg;a úhoï lrkak ´k’ ljqreyß wmsg Woõ lrkjd kï f,dl= mskla hehs weh l÷¿ msß oEiska hq;=j lSjdh’
orejka .ek f;dr;=re oek .ekSug ody;yudrhdh” Wia.,” iQßhwdr” ;Ku,aú, ,smskfha mÈxÑ tï’ ã’ pkaøfiak jk isÕs;a;shkaf.a mshdf.a 0779143174 hk ÿrl:k wxlfhka ,nd.; yelsh’


.


  • bfx 7
  • bfx 6
  • bfx (5)
  • bfx (2)
  • bfx (1)
  • bfx (3)
  • bfx (4)


Loading…


pdkl ;rx. – we,amsáh

(982)

කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ
තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න