සේයා දැරියගේ ඝාතකයාට වසර 60 ක සිරදඩුවමක් සහ මරණ දණ්ඩනය

Loading...

පියුමි නිපුනිත් එක්ක පුල් ගිහිං ගත්ත ඡායාරූප
යක්ෂයකු එළවන්න කළ වැඩෙන් එක්දරු මවක් මරුට

fldgfo‚hdj fiahd ifoõñ oeßh ¥IKh lr urdoeófï isoaêhg w;awvx.=jgf.k isá whs’mS’ iuka ch,;a kue;a;dg jir 60 l isro~qjula iy urK o~qju kshu ù ;sfnkjd’

Loading…

fldgfo‚hdj fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka jk kvqj ckjdß 25 jeksod isg wLKavj úNd.hg .ekqkd’miq.sh jif¾ iema;eïn¾ ui 11 jeksod fiahd ifoõñ oeßh meyer .ekSug ,la jQ w;r 13 jeksod wef.a u< isrer fidhd .ekqkd’ ta ksji wdikakfha ;snQ we, ud¾.hla wi, ;sìh§hs’
ta wkqj m<uq fpdaokdj jk oeßh meyerf.k hdu fjkqfjka jir 20l isr o~qjï yd remsh,a 10″000l ovhla o ovh fkdf.jkafkakï ;j;a jirl isr o~qjï o” fojeks fpdaokdj jk ¥IKh lsÍug jir 20l isr o~qjï yd remsh,a 10″000l ovhla o ovh fkdf.jkafkakï ;j;a jirl isr o~qjï o” f;jeks fpdaokdj jk nrm;, ,sx.sl wmfhdackh i|yd jir 20l isr o~qjï yd remsh,a 25″000l ovhla o ovh fkdf.jkafkakï ;j;a jirl foll isr o~qjï o isõjeks fpdaokdj jk >d;khg urK o~qjuo kshu úh’
wod< isoaêh iïnkaOfhka mdi,a isiqfjl= iy tlaore msfhl= fldgfo‚hdj fmd,sish úiska m<uqj w;awvx.=jg .ekqkd’
flfia fj;;a Tjqkaf.a ã’tka’ta jd¾;d fkd.e,mSu ksid Tlaf;dan¾ ui 3 jeksod Tjqka tu kvqfjka ksoyia flreKd’

Loading…


(550)

පියුමි නිපුනිත් එක්ක පුල් ගිහිං ගත්ත ඡායාරූප
යක්ෂයකු එළවන්න කළ වැඩෙන් එක්දරු මවක් මරුට

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න