බිරිඳගෙ උපන්දිනය මතක තියාගන්නේ කොහොමද? – සංගක්කාරගෙන් පාඩමක් – වීඩියෝව

Loading...

නංගිලා දෙන්නෙක් අන්තර්ජාලය ජංජාලයක් කරයි – වීඩියෝ
උපන්දිනයට පෙර දා පුංචි සදෙව්මි අවසන් ගමන් ගියහැටි – ඡායාරුප / වීඩියෝ

sangas-bd-lessonìß|f. WmkaÈkh u;l ;shd.kafka [email protected] ix.laldrf.ka mdvula ùäfhdaj
l=ud¾ ix.laldr fmdä u,a,sghs pQá u,a,sghs iafÜÊ tlla WvÈ uqK .eys,’ ta fj,dfj ;uhs ta fokak ix.laCdrf.ka wykafka ìß|f. Wmka Èkh yßhgu u;l ;shdf.kafk fldfyduo lsh,’ ix.laldrf. ms<s;=r oek.kak fï ùäfhdaj n,kaku fjkj’


.Loading…


(1275)

නංගිලා දෙන්නෙක් අන්තර්ජාලය ජංජාලයක් කරයි – වීඩියෝ
උපන්දිනයට පෙර දා පුංචි සදෙව්මි අවසන් ගමන් ගියහැටි – ඡායාරුප / වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න