ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.

Loading...

සෝමවංශ අමරසිංහ ලොවින් සමුගනී
රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?

school-student-killed-by-train-accidentcx.u ÿrl:kfhka l;d lrñka f¾,a mdr mek wjika .uka .sh fidydka’
fldaÉÑh oel,d thd wks;a f¾,a mdrg udre jqKd-ta;a tlalu ;j fldaÉÑhla wks;a f¾,a mdfrkq;a wdjd’
wmßlaIdldÍ f,i ÿïßh ud¾.fha /§ isáu fukau ta yryd .uka lsÍu ksid miq.sh ld,h mqrd wkfmalaIs; f,iska ;reK Ôú; /ila wmg wysñjqKd’

Loading…

tf,i cx.u ÿrl:khlska weu;=ula ,nd.ksñka f.aÜgqj jid ;sìh§ .ïmy – .=jka md,u wi, ÿïßh ud¾.h yryd .uka .;a mdi,a isiqfjl= ÿïßhl .eà Bfha ^14& miajrefõ Ôú;laIhg m;ajqKd’
 
fmd,Sish m%ldY lf<a Tyq .ïmy – nKavdrkdhl uyd úoHd,fha Wiia fm< yodrK 19 yeúßÈ isiqfjl= njhs’ fuu isiqjd .ïmy – keÿka.uqj – imqu,a fmfofia mÈxÑlrefjla’
 
wmg wdrxÑ jQ f;dr;=re wkqj f¾,a mdrj,a fol ueo isá fuu isiqjd tla ud¾.hl meñ‚ ÿïßhla ksid wfkla ud¾.hg ÿrl:k weu;=u ,nd.ksñka udre ù we;s w;r tu ud¾.fhao ÿïßhla meñŒu ksid wjdikdjka; f,iska Tyq ÿïßfha .eà ;sfnkjd’
 
fidydka ksfrdaO kï jk fuu isiqjdf.a foayh fï jk úg ksjig /f.kú;a we;s w;r Tyq ish uj iuÕska fï wjia:dfõ ÿrl:k weu;=fï /§ isá njgo oek.kakg ,efnkjd’
 
 

Loading…


(578)

සෝමවංශ අමරසිංහ ලොවින් සමුගනී
රෝගීන්ගේ අත්කඩන නර්ස් නෝනා ගැන ඔබත් දන්නවාද?

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න