බ්‍රේක් නැතිව රිවස් එකට ආව ලොරිය පාසල් ගුරුවරිය බිලිගනී

Loading...

රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්
මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව

school-teacher-dies-in-accidentfí%la ke;sj ßjia tlg wdj f,dßh mdi,a .=rejßh ì,s.kS
àp¾j;a hg lrf.k lfâ jyf,;a lvdf.k f,dßh k;r jqKd’
ln.uqj uxikaêfha§ fmf¾od ^22& f,dßhg hgùu ksid mdi,la yd .ula yඬjñka ymqúg m,a‍f,a.u mÈxÑ 52 yeúßÈ tia’ l,HdKj;S kue;s k¾;k wdpd¾hjßh Ôú;fhka iuqf.k we;’

msßñ orejka fofokl=f.a ujl jk weh ;=ïuqÿk lksIaG úohd,fha k¾;k .=rejßh jYfhka lghq;= l<dh’ ldf.a;a is;a Èkd isá ieuúgu iskduqiq uqyqKska lghq;= lrk weh lsf,daóg¾ 10l muK ÿr isg fuu mdi,g wdfõo i;=gq is;sks’

Loading…

fuhg fmr ksji wdikakfha ;snQ flfi,aj;a; úoHd,fha fiajh l< weh ;=ïuqÿk lksIaG úÿy‍f,a fiajhg meñKsfha bka wk;=rejh’ 2011 j¾Ifha uehs udifha isg tu mdi‍f,a fiajh l< wE kej; <. mdi,lg taug W;aidy fkdoerefõo tu fiajd ia:dkh wef.a isf;a ldje§ ;snQ fyhsks’

l,HdKj;S uy;añhf.a ieñhdo .=rejrfhls’ Tyq ;kka.uqj úoHd,fha fiajh lrk w;r jeäuy,a mq;= Wiia fm< yodrd fld<U /lshdjla lrhs’ nd, mq;= fujr .Ks; wxYfhka Wiia fm< yeoEÍug iQodkï fjhs’ ‘wfma mq;d,g fyd|g W.kajkak ´k’ ta wehf.a tlu me;=u úh’

WoEik mdi,g hoa§ fofokdu .sfha nq,;afldyqmsáh ud¾.fhah’

uy;a;hd nhsisCf,a hkak’ uu niatfla hkakï’ wms fokakgu lrorhla jqfKd;a ljqre;a kEfka’ ta ksid uu niatfla hkakï’ úgl§ weh tfia lSjdh’ ksr;=rej orejka .ek is;+ weh mq;=ka fofokdg ÿla iqiqï muKla b;sß lrñka Tjqkaf.ka iuqf.k .shdh’

wfka Th àp¾ yß fyd|hs’ mq;d,d fokak;a yßu wysxilhs’’ .ïuqka lSfõ tfiah’

WoEik 6’00g fmr ksjiska msgjk wE fudfrdkaf;dg olajd f.dia kej; nq,;afldyqmsáh nihl ke.S ln.uqj ykaÈfhka nei b;sß óg¾ yhiSh mdi,a orejka yd .=rejreka iu. md .ukska hhs’

f.org nvq álla .kak;a ´fk’ wo yjij;a weú;a Tlafldu nvq ál wms wrf.k hx uy;a;hd’ u.g weú;a bkak’ weh tfia lSfõ tÈk oyj,a jrefõh’

f,dl= mq;=o iEu Èklu oyj,a ujg ÿrl:k weue;=ula fokafka Tyq fld<U isák fyhsks’

uu ksjdvqjg f.or weú;a ysáfha’ wo yji uu fld<U hkak ,Eia;sfj,d ysáfha’ wïug yeuodu uu oj,a flda,a tlla .kakjd’ wo oj,a l;d l<;a thd l;d lf<a keye’ mq;=ka fofokdf.a weiaj,ska l÷¿ lvd yef,hs’

Loading…

l,HdKj;S .=re;=ñh mdi, weÍ iji 1’40g muK orejka yd .=rejreka iu. md .ukska ln.uqj ykaÈhg wdfõ iqmqreÿ mßÈ ksjig hEughs’ isõ ux ykaÈfha fjf<|i, bÈßmsg nihla tk;=re iEu Èklu isák wE tÈk ;udg wjdikdjka; brKulg uqyqK§ug isÿfõ hehs isysfklskaj;a fkdis;kakg we;’

isÿùu isheiska ÿgq ;=kauqÿk úoHd,fha wdpd¾h ì’wd¾’ chj;S ñh 1’35g ú;r wms mdi,ska wdjd’ wms mdr <.g wdfõ àp¾ia,d ;=ka y;rfofkla tlghs’ l,HdKj;S àpre;a wms;a tlal wdjd’ lfâ .dj ;uhs ysáfha’ uu ysáfha ñÿ,g nysk ;ek’ t;fldg tlhs mkyg ú;r we;s’ f,dßhla msámiaig .kakjd oelald’ tlmdrgu fõ.fhka f,dßh msgqmig toa§ ys;d.kakj;a neßjqKd’ uu f,dßh <.g toa§ f,dßhg w;;a ;sínd’ uu tlmdrgu jegqKd’ t;fldg wks;a me;a;g yeß,d ke.sáoa§u f,dßfha frdafoa ux <. ;snqfKa’ ud;a jegqfKa f,dßfhau yemams,hs’ f,dßh toa§ uu whska fjkak yeÿj;a tlmdru neßjqKd’ àp¾g ÿjkak ;ekla ;snqfKa kE’ uu àp¾ hgfjkjd oelafla kE’ ;j ‍fmdâfvka udj;a hgfjkjd’ weh urK mÍlaIKfha§ idlaIs ÿkakdh’

jhs’ta’ pd,Ü wfí;=x. ñh ^40& uu ÿjf.a ‍fmd;la yokak fyÜáuq,a,g hkak wdfõ’ toa§ àp¾ wfma ÿj tlal l;d lr lr lfâ .djg wdjd’ ta lfâ biairyd b|,d fõ.fhka f,dßhla miaig wdjd’ wms fokakd f,dßh tk me;af;ka whska jqKd’ f,dßh t;ek lvj,;a yemams,hs k;r jqfKa’ miafia n,oa§ àp¾ hgfj,d’ miqj thdj ;%Sù,a tll ;n.uqj frday,g wrka .shd’ ol=Kq ll=, yd T¿j wyqfj,d ;sfhkjd lsh,d oelmq wh lsõjd’ f.kshoa§ àp¾ ke;sfj,d lsh,d miafia wmg wdrxÑ jqKd’’

ksljeráh m%foaYfha f,dß r:hla fufia yd,a f.keú;a we;s w;r th miqmig .ekSug wmyiq ksid tu ia:dkfha mÈxÑ whl= f,dßh miqmig /f.k we;’ fufia f,dßh msgqmig .ekSfï§ fuu .=re;=ñh Èùug ierfioa§ idß ‍fmdg meg,S jeà f,dßhg yiqù we;ehs jd¾;d fõ’

ore oeßhka /ilg wOHdmkh ,ndfoñka mdi,a ;r. /ilska ch.%yK lrd f.khkakg W;aidy oerE wehg wkfmalaIs; isoaêhla fya;=fjka Ôú;fhka iuq.kakg isÿù we;’ isÿùu iïnkaOj nq,;afldyqmsáh ‍fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs’

Loading…


Pdhd iy igyk – wñ, nKavdr – nq,;afldyqmsáh

(339)

රෑට රෑට කාන්තාවන් ඉන්න ගෙවල් වලට රිංගලා අමුතුම වැඩක් කරන නිශාචරයෙක්
මොරටුවේදී ගිනි තියාගෙන මැරුණ තරුණයා ගැන තරුණිය උසාවියේදී කියපු කතාව

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න