එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප

Loading...

උපදින්න සිටි නිවුන් දරුවන් උපදින්න පෙර මරුට බිලි කළ ත්‍රිරෝද යතුරුපැදි අනතුර – ත්‍රීවිල් කාරයා බයිසිකලය පිටුපසින් හප්පලා
මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා

tlu mjqf,a 7la uy uÕ wjika .uka hEjQ .,suqj wk;=r PdhdrEm
miq.sh Èfkl fld<U kqjr m%Odk ud¾.fha .,s.uqj wdikakfha isÿjQ ßh wk;=rlska wjdikdjka; f,iska mqoa.,hska ;sfofkl= ñh.shd’ widOH ;;ajfhka frday,a .;l< ;j;a 4 fofkl=o miqj ñh.sh w;r fï jk úg jd¾;d jkafka Tjqka tlu mjqf,a idudðlhska njhs’

Loading…

fï wk;=r isÿj we;af;a mjqf,a idudðlhska .uka l< jdykh fjk;a jdykhla biair lsÍug hdfïÈ m%;súreoaO ÈYdfjka meñ‚ nia r:hla uqyqKg uqyqK .eàfukqhs’

fï jk úg jd¾;d jk f;dr;=re wkqj 7 fofkl= fuu wk;=frka ñhf.dia we;s w;r úY%dñl hqo yuqod ierhka fïc¾ w;=, Ydka; fiakdkdhl ^56& Tyqf.a ìß| jk j;=msáj, uQ,sl frdayf,a fiajh kshq;=j isá fyo ks,OdßkS ux.,sld mSßia‌ ^55& Tjqkaf.a mq;kqjka fofokd jk fld;,dj, wdrla‌Il úoHdmSGfha bf.kqu ,enQ lefvÜ‌ ks,OdÍ ;sir .su;a fiakdkdhl ^21& W!rdfmd< uOH uyd úoHd,fha bf.kqu ,enQ iúka fiakdkdhl iy Èh‚h jk fõhkaf.dv nKa‌vdrkdhl uOH uyd úoHd,fha Wiia‌ fm< bf.kqu ,enQ iïudkS fiakdkdhl ^19& iy ñh.sh w;=,f.a fidfydhqre jHdmdßl vekS Ydka; fiakdkdhl ^55& iy vekSf.a ìß| jQ rd.u frdayf,a fyo ks,OdßkS Nød whsrdx.kS f,dl=fyÜ‌áwdrÉÑ ^55& fuf,i urKhg m;ajQfjda fj;s’

uykqjr f.dia‌ wdmiq meñfKñka isáh§ Tjqka fuu wjdikdjka; brKug f.dÿre jQy’ Tjqka meñ‚ jEka r:h Odjkh lr we;af;a ñh.sh úY%dñl hqo yuqod fïc¾ w;=, fiakdkdhl úisks’ .,a.uqj n,a,mdk m%foaYfha§ fudag¾ r:hlg bia‌ir lsÍug hefï§ Tjqkaf.a jEka r:h bÈßfha meñ‚ fm!oa.,sl nia‌ r:fha uqyqKg uqyqK .eà we;’

fuu wk;=ßka w;=,” ux.,sld” whsrdx.kS iy ;sir ^23 jeksod& urKhg m;ajQ w;r vekS iy iïudkS lE.,a, frday,a .;j m%;sldr ,nñka isáh§o widOH ;;a;ajfhka fmardfo‚h frdayf,a m%;sldr ,nñka isà iúka o Bfha ^24 jeksod& urKhg m;ajQy’


.

 • Keglla-accident
 • 13510669_10201967630948439_1085520843_n
 • 13510454_10201967630988440_1202792030_n
 • 13533365_961442097286642_2696013540031297245_n
 • 13528667_961442123953306_5955955263974792738_n
 • 13521995_961439917286860_2481824351326719742_n
 • 13511023_961442093953309_5325411637546817336_n
 • 13507167_961439887286863_3270201122015787117_n
 • 13495113_961442100619975_7726130199866362310_n
 • 13495060_961439900620195_2511097322232512516_n
 • 13494909_961439883953530_8614237763286192674_n
 • 13466257_1121463667920169_8141142405001347726_n
 • z_01-four-dead

Loading…


(572)

උපදින්න සිටි නිවුන් දරුවන් උපදින්න පෙර මරුට බිලි කළ ත්‍රිරෝද යතුරුපැදි අනතුර – ත්‍රීවිල් කාරයා බයිසිකලය පිටුපසින් හප්පලා
මන්තර බලෙන් අලින් මෙල්ල කරන දියණිය කතාකරයි – මන්තරය කියලා දුන්නේ තාත්තා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න