කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා

Loading...

උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ
ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

shoot-in-malambel¾k,a cfk,a ljq¿fjka ìßhf.a l=ig fjä ;sh,d
ud,fí” msÜgq.,” biqremqr m‍%foaYfha fouy,a ksjil Ôj;a jqKq hqO yuqod l¾k,ajrfhl=f.a ìß|lg lsishï mqoa.,fhl= úiska fjä ;nd m,d f.dia we;s nj w;=re.sßh fmd,Sish mjihs’

Loading…

fmf¾od rd;S‍% 10g muK fuu fjä ;eîu isÿj we;s w;r fjä je§fuka nrm;, ;=jd, ,enQ ldka;dj ;,x.u frday,g;a t;ekska fld<U cd;sl frday,g;a udre lr hjd ;sfnhs’

fjä myr folla wehf.a l=i m‍%foaYhg iy tla w;lg je§ we;’
fuf,i fjä je§ we;af;a 43 yeúßÈ ;sore ujlg jk w;r weh ish ieñhdf.ka Èlalido ùu i|yd kvqjla mjrd we;s w;r th ,nk udifha uq,a i;sfha úNd. ùug kshñ;j ;snqKs’ fuh mjq,a wdrjq,la u; isÿj we;s njg iel lrk w;r ujg fjä ;nk ,o mqoa.,hd mshdf.a yevyqrelïj,g iudk njgo orejka okajd we;’
wod< ldka;dj ksok ldurh ;=< isáh§ cfk,a ljq¿jla ;=<ska fjä ;eîu isÿ lr we;s njo jd¾;dfjhs’

fuu ldka;dj fld<U fk¿ï fmdl=fKa rdcldß lrkakshl njo jd¾;dfjhs’

Loading…


(990)

උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ
ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න