ලංකාවට ආව ශ්‍රෙයා ගෝෂාල් සිංහල සිංදුවක් කීව හැටි – වීඩියෝ

Loading...

ජනපතිගේ පින්තූරයක් විකෘති කර ෆෙස්බුක් දැමූ සැකකරු රිමාන්ඞ්
මං නයිට් කල්බ් යන්නේ ඒවයෙ ඉන්න නරක මිනිස්සු හදන්න – මාලක සිල්වා

asha,xldjg wdj fY%hd f.daId,a isxy, isxÿjla lSj yeá – ùäfhda


.

Loading…


(4649)

ජනපතිගේ පින්තූරයක් විකෘති කර ෆෙස්බුක් දැමූ සැකකරු රිමාන්ඞ්
මං නයිට් කල්බ් යන්නේ ඒවයෙ ඉන්න නරක මිනිස්සු හදන්න – මාලක සිල්වා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න