මරු කටට ගිය බස් රිය – වීඩියෝව

Loading...

ස්කයිප් කෝල් වලින් යාළුවී කෙල්ලන්ගේ මුදල් කොල්ලකන පි්‍රති විරාජ් වීරරත්න
අනියම් ඇසුරට අකමැතිවූ දෙදරු මවට පොල්ලෙන් ගසා මරයි.

busure lgg .sh nia ßh – ùäfhda
j
jkaokdlrejka mkia fofkl= /.;a nia r:hla ishUn,dkavqj md,fuka jeàug f.dia wkQ kjfhka fíÍ ;sfí’ fuu wk;=r isÿjqks kï tys .uka l, jkaokdlrejka mkia fokdf.a Ôú; j,go ydks ùug bv ;snqKs’

udrl wk;=rla ùug Tkak fukak ;shd nih k;rjQ yeá n,kak my;ska

Loading….

(1763)

ස්කයිප් කෝල් වලින් යාළුවී කෙල්ලන්ගේ මුදල් කොල්ලකන පි්‍රති විරාජ් වීරරත්න
අනියම් ඇසුරට අකමැතිවූ දෙදරු මවට පොල්ලෙන් ගසා මරයි.

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න