ගුවන් යානයක් ගිනි ගනියි – හදිසියේ ගොඩ බස්සවයි – වීඩියෝ

Loading...

එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO
පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ

Singapore Airlines Boeing 777-300ER On fire.=jka hdkhla .sks .kshs yÈisfha f.dv niaijhs ùäfhda
isx.mamqrefõ peka.s isg b;d,sfha ñ,dka kqjr olajd .uka werUq isx.amqre .=jka fiajhg wh;a SQ368 .=jkahdkfha ol=Kq mshdm;l .skakla we;sj ;sfnkjd’

Loading…

hdkh .=jka .; lr meh 2 lg miq ol=Kq mshdmf;a tkaðka Ths,a iïnkaOfhka wk;=re we.ùula ,eì we;s w;r kej; .=jkahdkh f.dvniajk úg ol=Kq tkaðu iïmq¾Kfhka .sks .ekSug ,laj ;sfnkjd’

fuf,i .sks.eksug ,laj we;af;a Boeing 777-300ER j¾.fha .=jkahdkhla jk w;r tu wjia:dfõ u.ska 222 la iy ld¾h uKav,h 19 fofkl= .=jkahdkfha isg ;sfnkjd’


.


Loading…


(642)

එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO
පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න