තම සොයුරාගේ වැඩි මහලු වීමට අකමැති අක්කාගේ කඳුළු – වීඩියෝ

Loading...

ගුරුවරිය දණ ගැස්වූ සිද්ධියේ සාක්ෂිකරුවෙකුගේ සිරුර ළිඳක – වීඩියෝ
මවක් ජලය සොයා අඩි 30 ළිඳකට බැස පොළොව හාරයි – වීඩියෝ /ඡායාරූප

1;u fidhqrdf.a jeä uyÆ ùug wlue;s wlaldf.a l÷¿ ùäfhda
ukqIH Ôú‍;fha iEu fokdgu fmdÿ O¾u;djh kï bm§u yd urKhhs’ 
fï jpk fol w;r mr;rh tkï Ôj;a jk ld,h úiska ukqIH j¾.hdg fukau i;=kag o ,ndfok fmdÿ wfkl=;a O¾u;djh kï ÿl yd iemhs’ 

Loading…

fldfydu jqK;a fï ùäfhdafõ isák oeßh ish u,a,sf.a yqr;,a uqyqfKa ,iaik oel ta uqyqK yeuodu;a ta úÈhgu ;sfhkak ´kS lshd wඬkafka u,a,S;a ljod yß ojil f,dl= ñksfyla ù ueß,d hk nj;a” tfyu fjoa§ u,a,sf.a fï ;sfhk ,iaik todg olskak ke;sfjk nj;a” oek f.kh’

we;a;gu fï ifydaoßhf.a weඬqu yßu ye`.=ïnrhs’ fï yeඬqu we;a;gu jHdc tlla lsh,d ldg yß ;¾l lrkak mq¿jka fjhs’ ta ;¾l ú;rla fldfydu jqK;a fï oeßhf.a yeඬqu widOdrK yeéula fkdjk nj kï fuh n,k ldf.a jqj;a ukig fukau yoj;g;a oefkkq fkdwkqudkhs’

Loading…


(2362)

ගුරුවරිය දණ ගැස්වූ සිද්ධියේ සාක්ෂිකරුවෙකුගේ සිරුර ළිඳක – වීඩියෝ
මවක් ජලය සොයා අඩි 30 ළිඳකට බැස පොළොව හාරයි – වීඩියෝ /ඡායාරූප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න