බිරිඳ හා අනියම් බිරිඳ සමග එකට යහන් ගතවූ ලාංකික සැමියා, සැබෑ බිරිඳගේ මිටි පහරින් ඕස්ටේ්‍රලියාවේදී එලොව ගිහින්..

Loading...

Aksha Sudari Birthday 2016
මගේ ජීවිතේ බේරුණේ හාස්කමකින් මේ තමයි අපිට හම්බවුණු වටිනම තෑග්ග – අයෝමි ශානිකා

sl-doctor-auìß| yd wkshï ìß| iu. tlg hyka .;jQ ,dxlsl ieñhd” ienE ìß|f.a ñá myßka ´iafÜ%,shdfõ§ tf,dj .syska”
Y%S ,xldfõ Ôj;aj miqj ´iafÜ%,shdfõ mÈxÑhg .sh hqj,lg tys§ isÿjQ wlr;eínhla iïnkaOfhka fï jk úg úfoia udOHj, mjd f;dr;=re jd¾;d fjkjd’ fuu hqj, trg ffjoHjreka f,i lghq;= lr we;s w;r miqj tys§ we;slr.;a iïnkaOfhka ksidfjka ffjoHjrhd jhi wjqreÿ 17l ;reKshla iu. wkshï weiqrla mj;ajd ;sfnkjd’

Tyqf.a ìß| fï iïnkaOfhka oekf.k we;s w;r miqj ffjoHjrhd mjid we;af;a ;sfokdgu tlg Ôj;a fjuqhs lshdhs’ kuq;a fï iïnkaOfhka ffjoHjßh leue;a; m<lr ke;s w;r miqj fofokd w;r hï úril we;sj ;sfnkjd’ Tyq hï wjia:dj, whq;= fhdackd lrñka ;sfokdu tlg ksÈhyfka .; lruqhs lshd mjid ;sfnkjd’

Loading…

tfukau we;eï wjia:dj, fuu ffjoHjrhd ìß| iu.ska isák wjia:d ùäfhda lsÍugo mqreÿj we;s w;r fï iïnkaOfhkao ffjoHjßh oeä udkisl mSvkhlskao miqj ;sfnkjd’ flfia fyda ish mqreIhd wkshï weiqrla mj;ajk nj bÈßhg;a ord.; fkdyels ;ek weh ;SrKhla f.k ;sfnkjd’

ta wkqj weh ñáhla f.k iajdñ mqreIhdg myr§ ldurh ;=,§u Tyqj >d;kh lr ;sfnkjd’ 2014 jif¾§ jQ fuu isÿùu iïnkaofhka fï jk úg ´iag%ේ,shdkq wêlrKhl kvqjla úNd. jk w;r tys§ kvqjg le|jd ;snQ jhi wjqreÿ 17 ;reKsh isoaêh iïnkaOfhka mdfmdÉpdrKh lr ;sfnkjd’

tfukau ieñhd >d;kh lsÍu iïnkaOfhka ffjoHjßh fï jk úg isrNdrfha miqjk w;r 17 yeúßÈ ;reKsh mjid we;af;a weh tf,i isßf.hs isàu iïnkaOfhka ;uka lK.dgq jk njhs’

ieñhd úiska wehg ÿka udkisl mSvkh;a yÈis fldamh;a fuu urKhg fya;=ù we;s w;r Bfha ^1& wêlrKfha§ fï iïnkaOfhka f;dr;=re wkdjrKh ùu;a iu. fuu l;dj iïnkaOfhka úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd’


.

9xK33u6


.

i5P7dMO

Loading…


(1761)

Aksha Sudari Birthday 2016
මගේ ජීවිතේ බේරුණේ හාස්කමකින් මේ තමයි අපිට හම්බවුණු වටිනම තෑග්ග – අයෝමි ශානිකා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න