සෝමවංශ අමරසිංහ ලොවින් සමුගනී

Loading...

කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්
ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.

somawansha-amarasinghe-passed-awayfidaujxY wurisxy f,dúka iuq.kS
ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;d wNdjm%dma; ù ;sfnkjd’

Tyq ñh hk úg 73 jeks úfha miqjqKd’ rdc.sßfha msysá ish ksjfia§ Tyq fuf,i wNdjm%dma; ù ;sfnkjd’

Loading…

úisÍ ;snQ ck;d úuqla;s fmruqK kej; k.d isgqùfï§ Tyq iqúfYaIS ld¾hhla l< nj ie,flk w;r Tyqf.a wjika lghq;= ms<sn|j bÈßfha§ oekqï fok nj {d;Ska mjid isákjd’

ck;d úuqla;s fmruqfKa ks¾ud;D frdayK úfc–ùr ñhhdfuka miq ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl;ajhg m;ajQ fidaujxY wurisxy 1990 jif¾ isg 2014 jir olajd ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl;ajfha lghq;= l<d’

2014 jif¾§ ck;d úuqla;s fmruqKska bj;ajk úg Tyq tu mlaIfha isõjeks kdhlhdhs’

Loading…


(270)

කොළඹ – කටුනායක හයිවේ එකේ කාර් එකක දරු ප්‍රසූතියක්
ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරමින් රේල් පාර පැන අවසන් ගමන් ගිය සොහාන්.

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න