මව පියා අනුකරණය කරන අපූරු පුතා – වීඩියෝ

Loading...

පෙම්වතියක් ඉන්නවා හොඳ සහයෝගයක් ලැඛෙනවා – ඒ එම්.ජී. ධනුෂ්ක
ලංකාවේ වටිනාම අතුරුපස ගාල්ලෙන් – ඡායාරුප

babyuj mshd wkqlrKh lrk wmQre mq;d – ùäfhda
mshd iy uj ixjdofha kshef,k whqre wkqlrKh lrk wmQre l=vd msßñ orefjl=f.a ùäfhdajla fï Èkj, wka;¾cd,h Tiafia ck;djf.a m%idohg m;afjñka ;sfnkjd’

Loading…

 

wjqreÿ 3la jhie;s fuu orejd ish mshd ujg l;d lrk whqre tf,iu wkqlrKh lrñka rx.kfha kshef,hs
tu ùäfhdaj my; m<fjhs’

Loading…


(2629)

පෙම්වතියක් ඉන්නවා හොඳ සහයෝගයක් ලැඛෙනවා – ඒ එම්.ජී. ධනුෂ්ක
ලංකාවේ වටිනාම අතුරුපස ගාල්ලෙන් – ඡායාරුප

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න