වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත

Loading...

8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ
ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ වෙඩින් එකේ හැමෝම හිනාවෙද්දි චාමර වීරසිංහ කීව නාඹර වස්සාගේ සින්දුව – වීඩියෝ

fmï in|;d ì|jegqKq miq we;sjk is;a ;ejq,g úúOdldrfhka uqyqK fok ;reK ;re‚fhda wmg yuq fõ’

we;euqka is;a fõokdj ordf.k Ôú;h bÈßhg f.k hk w;r we;eï fmïj;=ka m%pKavldÍ f,i yeisfr;s’ tufkau ;j;a iuyreka ishÈú kid .ekSug mjd fm,fUkafka úryfõ we;s fõokdnr nj ksidu hs’

Loading…

kuq;a jir 6l ;u fmï in|;dj ì|jegqKq miq we;s jQ is;a ;ejq, iqjm;a lr .ekSug wuq;=u wdldrfha l%ufõohla wkq.ukh l< ldka;djla ms<sn| mqj;la wikakg ,efí’
,õrd fÊka ú,shïia kï weh 30 yeúßÈ ;eke;a;shls’wef.a jir 6l fmï in|;dj wjdikdjka; f,i ksudjkafka fmïj;d wef.au fhfy<sh iu. újdy .súi.ekSu;a iu. hs’
oeä is;a ;ejq,g m;a weh ys; yod.ekSug kkakd÷kk msßñka iu. ,sx.slj tla ùug ;SrKh l<d h’fï l%shdoduh —,sx.sl iqjm;a ùu˜ hkqfjka weh y÷kajd ;snq‚’
,õrd ráka rgg ixpdrh lrñka wyUq f,i yuqjk úúOdldrfha mqoa.,hska iu. ,sx.sl in|;d meje;ajQ w;r úúO rgj,aj, § ;ud ,sx.slj yeisreKq mqoa.,hska w;r tla ldka;djla o isák nj weh i|yka lrhs’
f,dj jgd hñka úúO mqoa.,hskaf.ka ,nd.;a ,sx.sl w;aoelSï tl;= fldg fmd;la o rpkd lsÍug ,õrd lghq;= l<d h’
wef.a PdhdrEm my;ska’

  • 008
  • 007
  • 006
  • 005
  • 004
  • 003
  • 002
  • 001


Loading…


(1207)

8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ
ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ වෙඩින් එකේ හැමෝම හිනාවෙද්දි චාමර වීරසිංහ කීව නාඹර වස්සාගේ සින්දුව – වීඩියෝ

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න