ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එංගලන්තයේදී ලද හරසර – ඡායාරුප / වීඩියෝ

Loading...

අක්තාර්ගේ බාලවයස්කාර විවාහය
රයිගම් ටෙලි සම්මාණ උළෙල 2013

sri-lankan-cricket-team-in-uk-056Y%s ,xld l%slÜ lKavdhug tx.,ka;fha§ ,o yrir – Pdhdrem $ ùäfhda

tx.,ka; ;r. ixpdrhl ksr; YS‍% ,xld ls‍%lÜ lKavdhu ,kavka kqjr meje;s úfYaI W;aijhlg iyNd.s jqKd’ tx.,ka;fha fjfik Y‍%S ,dxlslhkaf.a mjq,aj, idudðlhka o fuu wjia:djg tlaj isàu úfYaI;ajhla’

fuu W;aijh foaYSh kegqï .ehqïj,ska yev ù ;snqKd’

Loading…


 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-001
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-004
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-003
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-002
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-005
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-006
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-007
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-008
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-010
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-012
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-009
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-011
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-014
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-013
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-016
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-015
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-017
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-018
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-019
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-020
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-021
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-022
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-023
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-024
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-025
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-026
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-027
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-028
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-029
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-030
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-031
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-032
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-033
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-034
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-035
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-036
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-037
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-038
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-039
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-041
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-040
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-042
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-043
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-044
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-045
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-046
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-047
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-048
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-049
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-050
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-051
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-053
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-052
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-054
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-055
 • sri-lankan-cricket-team-in-uk-056


.


(2165)

අක්තාර්ගේ බාලවයස්කාර විවාහය
රයිගම් ටෙලි සම්මාණ උළෙල 2013

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න