ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ඇඳුම් මාරු කරද්දී සේවකයකු වීඩියෝ කරලා

Loading...

HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ
එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO

ksñ we÷ï wf,úi,l we÷ï udre lrk l=áhla ;=< fg,skdgH ks<s iqf,aLd chj¾Ok we÷ula udre lrñka isáh§ ryis.;j ùäfhda.; l< njg ielmsg foysj, fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá tys fiajlhl= .,alsiai w;sf¾l ufyia;%d;a m%y¾Id rKisxy uy;añh úiska remsh,a ,laIh ne.ska YÍr wem folla u; uqod yeÍug ksfhda. l<dh’

Loading…

foysj, ys,a ùÈfha msysá ksñ we÷ï wf,úi,l fiajlhl= jk fudfyduâ kshdia fudfyduâ ßiaú kue;s iellrejl= fuf,i wem u; uqod yeß‚’

fg,s kdgH ks<shl jk iqf,aLd chj¾Ok úiska foysj, fmd,sishg lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj iellre w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sì‚’

meñ‚,sldr fg,s kdgH ks<sh fï ksñ we÷ï wf,úif,ka we÷ula f;dardf.k th we| ne,Su i|yd tys ;snQ l=áhlg .sh wjia:dfõ iellre l=áfha isÿrlska Tyqf.a cx.u ÿrl;kfhka ùäfhda .; lrkq oel ta nj mßmd,khg okajd miqj iellre ms<sn|j foysj, fmd,sishg meñ‚,a,la lr we;’
iellre nkaOkd.drh úiska wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ fpdaokdjg jro ms<s.ekSfuka wk;=rej wem u; uqod yeß‚’

Loading…


(2860)

HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ
එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න