ගිනියම් වී වැළලුණු ඇඹිලිපිටියේ සැගවුණු රහස ගොළු වුණු තරුණයෙකුගේ ඇසින් දුටු සාක්ෂියකින් යලි ගොඩ එන්න හදයි

Loading...

Upeksha Swarnamali’s Second Wedding – Photos
සරසවි සිසුවියක කෙළෙසූ කෝටිපති පුතා වසර 37 ක්‌ හිරගෙට.

sumith-prasanna-court-oder.skshï ù je<ÆKq weô,smsáfha ie`.jqKq ryi f.d¿ jqKq ;reKfhl=f.a weiska ÿgq idlaIshlska h,s f.dv tkak yohs
weô,smsáh k.rfha ksjil mej;s idohla w;r;=r fmd,sish yd we;sjq .egqulska ñh.sh iqñ;a m%ikakf.a urKh iïnkaOfhka jQ isoaêh ÿgq f.d¿ ;reKfhl=f.ka idlaIs ,nd.ekSug ryia fmd,sishg lghq;= wdrïNlr ;sfnkjd’

weô,smsáh w;sf¾l ufyaia;%d;ajrhd ,ndÿka ksfhda.hla wkqj f.d¿ ;reKhdf.ka tu f;dr;=re ,nd.ekSug f.d¿ NdId mßj¾;lfhl=f.a iyh ,nd.ekSug iQodkñka isákjd’

Loading…

isoaêh ms<sn| mÍlaIK lrk ryia fmd,sish l< úu¾Ykj,§ fy<sù ;sfnkafka isoaêh jQ Èkfha tu ia:dkfha isá ksu,a kñka yÿkajk fuu f.d¿ mqoa.,hd isg we;s njhs’

tu ksid Tyqf.ka idlaIs igyka lr.ekSug r;au,dk w| f.d¿ ìysß mdif,a úÿy,am;sjrhdf.ka iyh ,nd.ekSug ksfhda.hla ksl=;a lrkakehs ufyaia;%d;ajrhdf.ka ryia fmd,sish l< b,a,Sulg wkqjhs fuu wjirh ,nd§ we;af;a’

fï w;r idofha§ we;sjQ .egqñka miq ñh .sh iqñ;a m%ikak chj¾Ok f.a isrer f.dv.; hq;= kï ta i|yd Èjqreï fm;aiula fyda {d;shl=f.a b,a,Sula Widúhg bÈßm;a l< hq;= hehs weô,smsáh ufyaia;%d;a m%ikak m%kdkaÿ uy;d wo fomd¾Yjfha kS;s{hkag okajd ;sfnkjd’

Loading…


(1029)

Upeksha Swarnamali’s Second Wedding – Photos
සරසවි සිසුවියක කෙළෙසූ කෝටිපති පුතා වසර 37 ක්‌ හිරගෙට.

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න