Tagged: Lankadeepa Sri Lanka

තරු‚යන්ව නිරුවතින් නටවන්න ගිය ගුරාට වැඩ වරදී – වීඩියෝ

nKavdr.u” .ïukams, m%foaYfha mqoa.,fhla i;s wka; mqj;am;l l,d msgqfõ oekaùula m<lrñka lshd isáfha k¿ ks<s jrï ,nd Èh yels njhs’ wod, oekaùfï Tyq ÿrl:k wxl folla muKla olajd ;snqko lsis÷ kula i|yka lr ke’

(more…)

(1291)

බිරිඳ හා අනියම් බිරිඳ සමග එකට යහන් ගතවූ ලාංකික සැමියා, සැබෑ බිරිඳගේ මිටි පහරින් ඕස්ටේ්‍රලියාවේදී එලොව ගිහින්..

sl-doctor-auìß| yd wkshï ìß| iu. tlg hyka .;jQ ,dxlsl ieñhd” ienE ìß|f.a ñá myßka ´iafÜ%,shdfõ§ tf,dj .syska”
Y%S ,xldfõ Ôj;aj miqj ´iafÜ%,shdfõ mÈxÑhg .sh hqj,lg tys§ isÿjQ wlr;eínhla iïnkaOfhka fï jk úg úfoia udOHj, mjd f;dr;=re jd¾;d fjkjd’ fuu hqj, trg ffjoHjreka f,i lghq;= lr we;s w;r miqj tys§ we;slr.;a iïnkaOfhka ksidfjka ffjoHjrhd jhi wjqreÿ 17l ;reKshla iu. wkshï weiqrla mj;ajd ;sfnkjd’
(more…)

(1761)

ටියුෂන් සර් ගෝලයාට අමුතු පාඩමක් උගන්වලා

sri lankan tuition teachersáhqIka i¾ f.da,hdg wuq;= mdvula W.kaj,d
52 yeúßÈ” áhqIka .=rejrhl= ;u f.da,hl=jk 19 yeúßÈ isiqúhl” md¿ ksfjilg ks;r ks;r /f.k hdfï mqreoao k;r lsÍug Wvq.ym;a;=j m‍%foaYfha fmd,sishlska mshjr .;a nj jd¾;d fõ’ (more…)

(1108)

ෂේප් එකේ බ්ලු පෙන්නලා නෑනව අල්ලගන්න ගිය මස්සිනාට නෑනා අකමැති වෙලා

man-show-blue-filmfIama tfla íÆ fmkak,d kEkj w,a,.kak .sh uiaiskdg kEkd wlue;s fj,d
ifydaorhdf.a ìß| jQ ;u kEkdg wiNH ùäfhda o¾Yk fmkaùug .sh mqoa.,fhl= fmd,sish w;awvx.=jgf.k ;sfnkjd’ (more…)

(1075)

මං ගෙදරින් එලියට ගියේ කාන්තාවන් නානවා බලා ස්‌වයං වින්දනයක යෙදීමට – සමන් ජයලත් අධිකරණය හමුවේ කියයි.

fiahdf.a wïu oelSfuka uf.a lduql yeÕSï weúia‌iqKd
fiahd oeßh meyer .;af;a urd oeóug fkdfõ w;jr lsÍughs
ielldr iuka ch,;a wêlrKh yuqfõ lshhs’

(more…)

(1287)

අජිත්ගේ ආන්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයේ අතීත කතාව මෙන්න

ajith-xxwð;af.a wdkafoda,kd;aul PdhdrEmfha w;S; l;dj fukak
iqÿ wr,shd u, .S;fhka ckm%sh;ajhg m;ajQ wð;a uq;=l=udrK” fla’iqÔjd .dhk Ys,amsKsh iu.ska újdyjQ mqj; miq.sh ld,fha § wikak ,enqKd’ (more…)

(1164)

හොර චැට් එකක් දාන්න ටොයිලට් එකට දුවපු බිරිඳට හස්බන් දුන්නු අමතක නොවෙන හෙයාර් කට් එක

husband-cut-his-wife-affair-phone-call-issuefydr peÜ tlla odkak fgdhs,Ü tlg ÿjmq ìß|g yianka ÿkakq wu;l fkdfjk fyhd¾ lÜ tl
iuyr msßñkag ne|mq .EKq flkdj i;mylg Iqj¾ kE’ lrkak fudkjo hkafka fldfyo l;d lrkafka ldgo lsh,d fldhsfj,dfj;a fiú,af,ka bkafka’ Th úÈhg jhs*ag wdj ÿrl:k weu;=ula ksid jqKq isoaêhla ÿrÈ. .syska fldKafâ lmd.kak jqKq ldka;djla .ek wmsg wdrxÑ jqKd’ (more…)

(769)

නලින් පෙරේරා නොදැක්ක මිහිර සිරිතිලකගේ කුඹුර – වීඩියෝ

sirik,ska fmf¾rd fkdoelal ñysr isß;s,lf.a l=Uqr ùäfhda
;udf.a ireidr l=Uqr ÿgq nj,;=ka ;sfofkl= isysiqkajQ nj ckm%sh úlg k¿ ñysr isß;s,l lshhs’ (more…)

(789)

ගැබිනි පියුමි ගණිකා සේවයේ

sad-story-2016.eìks mshqñ .Ksld fiajfha
weh fld<U Èia‌;%sla‌lfha bm§ ye§ jevqKq ;eke;a;shls’ wm wehj mshqñ kñka y÷kajuq’ ifydaor ifydaoßhka ;sfokl=f.ka iukaú; jQ wehf.a mjqf,ys nd,hd jQfha mshqñh’ idudkH uOHu mdka;sl mjq,lg wh;a jQ mshqñg wd¾Ól .eg¨‍ mej;=K o weh;a ifydaorhka fofokd;a mdi,a hEùug foujqmshka mshjr f.k ;sì‚’ (more…)

(1363)

වසර 18කට පසු සිදුවන රාහු-කේතු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

jir tlyudrla uq¿,af,a lkHd rdYsfha .uka l< rdyq .%yhd;a” ók rdYsfha .uka l< fla;= .%yhd;a ckjdß ui 30 jeks Èk isxyhg yd l=ïNhg we;=¿ fjhs’ tla rdYshl jir 1 1$2l ld,hla .; lrñka rdYs ‍fod<i ;=< jir 18l ld,hla lrla .eiQ fudjqka fofokd y÷kajkqfha Pdhd .%yhka f,isks’

(more…)

(2302)

තරුණියකගේ අවසන් මොහොත ගීයකින් සනසන කීර්ති පැස්කුවෙල් – වීඩියෝ

keerthi;reKshlf.a wjika fudfyd; .Shlska ikik lS¾;s meial=fj,a ùäfhda
ÈkQId m%kdkaÿ kï 29 yeúßÈ ;reKsh Ôú;h;a urKh;a w;r igkl /§ isáhd’ ish wjika yqiau fy<k fudfydf;a weh fjkqfjka weh leu;su .S;h .hk Tyq ls¾;s meial=j,ah’

(more…)

(2157)

කෙට්ටු කතක් සෙවූ හැට පැනපු අංකල්ට සෙට් වුණු තරබාරු කේස් එක

;u ìßh ñh f.dia we;s neúka ;udf.a md¿j” ldkaish uld.ekSu i|yd zflÜgq ldka;djlaz wjYH nj mjid mqj;am;l ux., oekaùula m< l< mqoa.,hl= rjgd ,laI 3l muK foam< fidrd .;a ldka;djla iuÕ wef.a iajdñmqreIhd yd Èh‚ho wúiaidfõ,a, fmd,sisfha wmrdO wxYh uÕska w;awvx.=jg f.k wúiaidfõ,a, ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq rlaIs; nkaOkd.dr.; fldg fpdaokd m;%hla f.dkq lsÍfuka miq remsh,a ,laIh ne.ska ,laI 3l YÍr wem fldkafoais u; uqod yßk ,§’

(more…)

(644)

හොර චැට් එකක් දාන්න ටොයිලට් එකට දුවපු බිරිඳට හස්බන් දුන්නු අමතක නොවෙන හෙයාර් කට් එක

husband-cut-his-wife-affair-phone-call-issuefydr peÜ tlla odkak fgdhs,Ü tlg ÿjmq ìß|g yianka ÿkakq wu;l fkdfjk fyhd¾ lÜ tl
iuyr msßñkag ne|mq .EKq flkdj i;mylg Iqj¾ kE’ lrkak fudkjo hkafka fldfyo l;d lrkafka ldgo lsh,d fldhsfj,dfj;a fiú,af,ka bkafka’ Th úÈhg jhs*ag wdj ÿrl:k weu;=ula ksid jqKq isoaêhla ÿrÈ. .syska fldKafâ lmd.kak jqKq ldka;djla .ek wmsg wdrxÑ jqKd’ (more…)

(978)

කම්මුලේ ඇනුණු කම්බිය ඔළුවෙන් ආවත් සැත්කම නිසා දිවිය බේරගෙන

iorn rod that pierced facelïuqf,a wekqKq lïìh T¿fjka wdj;a ie;alu ksid Èúh fírf.k’
.ïm, W,mfka isg .ïudk lSmhlg heug we;s wkdrla‌Is; mäfm< iys; ud¾.hlska .uka .;a mqoa.,hl= thska my<g jeàfï§ bÈlrñka ;snQ f.dvke.s,a,l hlv lïìhla‌ tu mqoa.,hdf.a uqyqfKa lïuq, m%foaYfhka we;=<g wekS ysi m%foaYfhka u;=j we;’ isoaêhg uqyqK ÿka mqoa.,hd .ïfmd, frday,g we;=<;a lr ;sfí’ (more…)

(380)

මේ ආදරයයි නාට්‍යයේ ඉෂිතා විවාහ ගිවිසගෙන – Photos

divyanka-vivekfï wdorhhs kdgHfha bIs;d újdy .súif.k – Photos
bkaÈhdfõ fukau Y%S ,xldfõ o risl risldúhkaf.a wdl¾IKh Èkd.;a bIs;d fyj;a ÈjHdkald ;%Sm;s újdy .súif.k we;s nj bka§h udOH jd¾;d lrkjd’ (more…)

(1011)

පෙම බිදීගිය පසු පෙම්වතියගේ නිරුවත අන්තර්ජාලයට

pemfmu ì§.sh miq fmïj;shf.a ksrej; wka;¾cd,hg
ÿrl;k leurdfjka ,nd.;a <dnd, rEu;a fmïj;shf.a wv ksrej;a oiqka wka;¾cd,hg uqodyßk ,o fmïjf;l= rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug ó.uqj m%Odk ufyia;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d ksfhda. lf<ah’ (more…)

(744)

ඉතාලියේ හිතවතකු සමග එක්‌ව සැමියා ඝාතනයට සැරසුණු බිරිඳ කොටු

women take into custody by Negombo Policeb;d,sfha ys;j;l= iu. tla‌j ieñhd >d;khg ieriqKq ìß| fldgq
b;d,sfha§ È.= l,la‌ b;d ióm weiqrla‌ meje;ajQ újdylhl= iu. l=uka;%Kh lr Okj;a bvï ysñ jeú,slrejl= jQ ;u újdyl ieñhdg fndaïn .id >d;kh lr Tyqf.a úYd, foam< w;alr .ekSug lghq;= lr ie.ù isá 41 yeúßÈ foore ujla‌ ó.uqj l=rK§ w;awvx.=jg .ekSug ó.uqj uQ,ia‌:dk m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il iuka ;s,l je,súg iy tys wmrdO úu¾Yk wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il iqo;a nKa‌vdr hk uy;ajreka úiska 17 od iu;a jQy’ (more…)

(486)

කුජ තුලා රාශිගත වීම ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

mars_in_libral=c ;=,d rdYs.; ùu Tfí ,.akhg [email protected]
fmd<jg b;du ióm .%yhd jk l=c fkdfyd;a wÕyre f,dj wdrlaIlhd jkafkah’ wÕyre yeäoeä f.dfrdaiq oro~q ys;=jlaldr .%yfhls’ f,!lsl wjYH;d ´kE tmdlï l=cf.ka isÿfõ’ l=c mdm .%yhl= jk w;r ñksidf.a ffO¾hh ks¾NS;lu” igkaldó nj Èiafjhs’ l=c ,.akfha fyda n,j;a ;ekl isá úg b;d Y=Nhs’ l=c ÿ¾j, ùfuka f,a ¥IH lrk wikSm” uq;%d wdndO rla; fodaI” fndajk frda. wd§ WIaK frda. idohs’ l=cg fïI jDYaÑl rdYs 02 iajlafIa;% fõ’ ulrh WÉphs’ jDIN – isxy” Okq – ók hk rdYs 4 ñ;% jk w;r ñ:qk lkHd rdYs 02 i;=rehs’ lglh kSpfõ’ ;=,d l=ïN rdYs 02 l iuhs’ flakao% igyfka 03-06-10-11 ia:dk l=cg Y=Nhs’ wfkla ;eka Y=N fkdfõ’
(more…)

(900)