යකැදුරෙකුගේ උපදෙස් අරන් ඉක්මණින් පෝසත් වෙන්න පෙම්වතියව පණ පිටින් වලලපු පෙම්වතෙක් – VIDEO

Loading...

මහ රෑ ඇවිත් වියපත් මවකගේ බෙල්ල කපා මරා දමලා
හොරෙක් ගැන හොයන්න ගෙදරකට ගිය පොලිස් නිළධාරියා ගෙදර හිටපු තිදරු මවත් එක්ක කරපු හොර වැඩේ අතටම අහුවෙලා

hleÿfrl=f.a Wmfoia wrka blauKska fmdai;a fjkak fmïj;shj mK msáka j,,mq fmïjf;la – Video
blaukska Okj;a ùu ioyd ;u fmïj;shj mK msáka j,,mq fmïjf;la .ek gekaidkshdfjka jd¾;d fjkjd’ fuu fmïj;d ;u fmïj;shj fuf,i fmdf,dj hg isr lr ;sfnkafka lÜgäfhl=f.a Wmfoia u;hs’

Loading…

lÜgähd Tyqg mjid we;af;a ;uka Ôúf;a yq.lau wdof¾ lrk flkdj mKmsáka je,Æjdu blaukska Okj;a fjkak ,efnkjd lsh,hs’ lÜáähdf.a nig /jgqKq fï fmïj;d Tyqf.a wjqreÿ úis .Kkla jhie;s fmïj;shj ksji wdikakfha .eUqre j,l isr lr ;sfnkjd’

lÜgähdf.a Wmfoia mßÈ Tyq wehg i;s follg jrla lEu ,nd § ;sfnkjd’ fuu wudkqIsl l%shdj Tyq udi 8 la ;siafia lr f.k f.dia ;snQ w;r Èkla weh ú,dm fok Yíoh wi,a jdiSkag weiS ;sfnkjd’

Tjqka jydu fmd,Sish oekqj;a lsÍfuka miq fmd,sish meñK fldkal%SÜ jf,a Wv wdjrKh bj;a lr weh fírd .kakd úg;a weh isáfha urKdikakjhs’

Loading…


(1078)

මහ රෑ ඇවිත් වියපත් මවකගේ බෙල්ල කපා මරා දමලා
හොරෙක් ගැන හොයන්න ගෙදරකට ගිය පොලිස් නිළධාරියා ගෙදර හිටපු තිදරු මවත් එක්ක කරපු හොර වැඩේ අතටම අහුවෙලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න