8 වසරේ සිසුවා නිසා ගැබ්ගත් වයස 24 රූමත් ගුරුවරිය – වීඩියෝ

Loading...

ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා
වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත

;u mdief,a bf.kqu ,enQ 8 jif¾ isiqfjl= iuÕska fma%u iïnkaOhla we;slr.;a jhi wjqrÿ 24l .=rejßhla tu isiqjd w;ska .eí.;a mqj;la iïnkaOfhka úfoia udOH jd¾;d lrkjd’

fï isoaêh isÿj we;af;a weußldfõ fglaidia m%dka;fha yQiagka k.rfha jk w;r fuu .=rejßh bkaiag.%eï Tiafia isiqjd iuÕska m‚jqv yqjudre lrf.k ;sfnkjd’

Loading…

 
tla Èkla isiqjd mdie,a fkdmeñ‚ ksid ta ms<sn|j úuiñka Tyqf.a ÿrl:k wxlh fofokd úiska yqjudre lrf.k we;s w;r bka miqj úúO wjia:dj,§ fkdfhla ;ekaj, fofokdu yuqù ;sfnkjd’
 
fuu .=rejßhg tla orefjl=o isák w;r ta ms<sn|j fkd;ld weh 8jif¾ isák isiqjd iuÕska ydolï mj;ajd we;s w;r hï wjia:dj, wehf.a jdykfhka /f.k f.dia Tyq ksjig wer,Sug weh lghq;= lr ;sfnkjd’
 
tf,i tla Èkl ksjig hk wjia:dfõ tys isiqjdf.a foudmshka fkdisá ksidfjka Tjqka wUqieñhka f,iska yeisÍ we;s nj;a weh miqj isiqjd ksidfjka .eí.;a nj;a wêlrK jd¾;dj, oelafjkjd’
 
fï fya;=fjka weh .eí.;a orejd .íid lrf.k we;s w;r fï fofokdf.a iïnkaOh ms<sn|j mdie, mqrd l;dnyla we;sj ;sfnkjd’ Bg miqj isiqjdf.a foudmshkago isoaêh ie,ù we;s w;r Tjqka fuu .=rejßh ;u mq;df.a fmïj;sh f,iska Ndr.ekSug leue;af;ka miqjk njgo úfoia udOH Tiafia f;dr;=re jd¾;d fjkjd’
 

  • 34CEF7C000000578-0-image-a-2_1464760668905
  • 34CEF7BC00000578-0-image-m-10_1464761113303
  • Teacher got herself pregnant by Student
  • 34CEF7A100000578-0-image-a-4_1464760679936.

Loading…


(2750)

ආදරය ඉල්ලා එක්‌දරු මවගේ දාහත් පලකට පිහියෙන් ඇන්න උමතු අනංගයා
වසර 6ක පෙම බිදවැටුණු පසු ලෝකේ වටේ යමින් නාදුනන පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වීමට තීරණය කල කත

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න