දෙහැවිරිදි සිඟිත්තා නියනක් ප්ලග් එකේ ගහලා විදුලි සැර වැදී මරුට

Loading...

ශ්‍රී ලාංකික කතට සෞදියේදී ඇණ ගිල්වලා – වීඩියෝ
Dinakshie & Kavinga Christmas PhotoShoot

uj lEu leùug lEu f.k taug l=iaishg .sh wjia:dfõ wjqreÿ 2 1$2la jhie;s orejd ìu ;nd ;snQ wkdrlaIs; úÿ,s u,aá jh¾ fldaâ tll isÿrlg ial=remamq kshkla oeófuka orejdg úÿ,sir je§ ñh f.dia we;s nj yïnkaf;dg fmd,sish lshhs’

 yïnkaf;dg je,s.;a; úiai fld<‚fha m%foaYfha ksjil jhi wjqreÿ folhs udi wgl úYaj ixfoaYa .=Kfialr keue;s msßñ orejd fufia úÿ,sir je§ fuka wjidjka; f,i ñh f.dia we;’

Loading…

 
úÿ,sir jeÿKq l=vd orejd jyd no.sßh frday,g f.kf.dia miqj yïnkaf;dg uy frday,g we;=<;a lrk úg;a ñh f.dia we;s nj ffjoHjre mjid we;’
 
isoaêh jQ miq.sh 18od oj,a we<g f.dia orejd iuÕ frÈ fidaod frÈ jkd orejdf.a weÕo fidaod we| u; ;nd lEu f.k taug l=iaishg .sh wjia:dfõ § orejd fïih u; ;snQ ial=remamq kshk w;g f.k u,aá ma,.a tfla isÿrg .eisfuka úÿ,shir je§ le.iqK úg uj jyd wjg whg lshd frday,g /f.k .sh nj uj jk j;=f.or fidau,;d fmd,Sishg mjid ;sfí’
 
orejdf.a ol=Kq w;ska isrerg we;=¿ jQ úÿ,sh jï ll=f,ka msgj we;s nj mÍlaIKj,ska wkdjrKh ú we;s nj fmd,sish mjihs’ yïnkaf;dg fmd,Sisfha fmd’ie 44931 ví’ta’ ,xld wdßhr;ak uy;d isoaêh iïnkaOj idlaIs igyka lsÍu isÿ lr we;’


.

Loading…


(363)

ශ්‍රී ලාංකික කතට සෞදියේදී ඇණ ගිල්වලා – වීඩියෝ
Dinakshie & Kavinga Christmas PhotoShoot

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න