බිකිනි ඇඳන් තිසාවැවේ නාන්න ගිය තරුනි යන්ට වුණ දේ

Loading...

අම්මාටයි දුවටයි ආදරය කරපු පෙම්වතා නිසා දුව ගණිකාවක් වුන හැටි
ලංකාවේ තරුණයන් සමඟ සමලිංගිකව සිට වීඩියෝ කර පිටරටට විකිණූ නාකි සුද්දා රිමාන්ඩ්

tissa-wewaìls‚ we|ka ;sidjefõ kdkak .sh ;re‚hkag jqK foa
ìls‚ we|ka ;sidjefõ kdkak wkqrdOmqr mQcd k.rfha msysá m%isoaO ia:dkhlajk ;sidjefjys wfYdaNk f,i hg we÷ïj,ska ieriS Èh kdñka isá ;re‚hka yhfofkl=g ;rfha  wjjdolr uqod yeÍug fmd,sia ks,OdÍka lsysm fofkla lghq;= lr ;sfnkjd’

wkqrdOmqr k.rhg ;reKhka msßila iu. úfkdao pdßldfõ meñ‚ ;re‚hka yhfofkl= ;sidjefõ Èhkeug f.dia Tjqka we|isá Wvq we÷ï fofkdoyila n,d isáh § .,jd oud hgg we|isá we÷ïj,ska Èhg mek ;sfnkjd’

Loading…

Èh kEu i|yd meñK isá mqoa.,fhl= ;re‚hkaf.a fuu wfYdaNk l%shdl,dmh iïnkaOfhka ta wi, rdcldßfha ksr;j isá fmd,sia ks,OdÍkag okajd ;sfnkjd’

fmd,sia ks,OdÍka tu ia:dkhg meñK jydu jefjka f.dvg tk f,i wod< ;re‚hkag Wmfoia § ;rfha wjjdo lr ;sfnkjd’

fï fya;=fjka ,eÊcdjg m;a jQ ;re‚hka tu hg we÷ï msákau Tjqka meñ‚ jEka r:fha ke.S msg;aj .sh njhs jd¾;djkafka 

Loading…


(1633)

අම්මාටයි දුවටයි ආදරය කරපු පෙම්වතා නිසා දුව ගණිකාවක් වුන හැටි
ලංකාවේ තරුණයන් සමඟ සමලිංගිකව සිට වීඩියෝ කර පිටරටට විකිණූ නාකි සුද්දා රිමාන්ඩ්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න