බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

Loading...

රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා
වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

ñka i;s lsysmhlg fmr m‍%Odk fmf<a nexl=jl fmïj;=ka hqj<lf.a wkshï weiqrl ùäfhdajla ksid iudc udOH le<UqKd’

miqj jd¾;dù ;snqfka tu isoaêh ksid wod< ldka;dj fiajd ia:dkfhka fkrmkq ,enQ nj;a fofokdf.au mjq,a Ôú; wjq,a jQ nj;ah’f*daka frmhd¾ u,a,S ksid fï ùäfhda wka;¾cd,fha me;sreK njgo f;dr;=re jd¾;dù ;snqKd’

fï .ek flfrk wÆ;au mÍlaIK wkqj ‘f*daka frmhd¾ u,a,Sf.a l;dj’ tu fmïj;d úiska .e,úÊcdjg .eiQ flmamhla njjd¾;d jkjd’ i;H f,iu tu ùäfhda udOH fj; fhduq lr we;af;a fmïj;d úiskau njg o f;dr;=re wkdjrKhù we;’

Loading…

tu nexl= fiaúldj yd fcHIaG úOdhl ks,Odßhd w;r wkshï weiqr isÿj we;af;a lvj; YdLdfõ§h’ isoaêh yiqùfuka miqj wod< fiaúldj fiajfhka bj;alrkq fjkqjg isÿlr ;sfnkafka udrejla ,nd§uhs’ weh udreù we;af;a foysj, YdLdjgh’
miq.sh Èkj, we;sjQ wdkafoda,kfhka miq ;;= o;a Woúh me;srE wdrxÑ ksidfoda foysj, YdLdfõ jeämqr mdßfNda.slhk .ejiqK nj;a jd¾;d jqKd’
fï l;dfõ wkqfõokSh iajNdjh jkafka weh;a Tyq;a ld¾hd,h ;=< fï wdldrhg yeisÍ we;af;a wiïu; f,i jqjo Tjqka ienE fmïj;=kaù we;s lr.;a úYajdih u; fï foaj,a ish,a, isÿù ;sîu;a fmïj;sh ;jÿrg;a Tyq i;= fkdùfï oafõYh fï wdldrhg Ôú; wjq,a lrñka mqmqrd hdu;ah’
;ud Èú ysñfhka úYajdi l< fmïj;d iuÕ ish ld¾hd,fha§ fmfuka fj¿Kq fmïj;sh fï fmï cjksld ryiska ùäfhda jkjd hhs lsisÿ wdldrhlg is;d ke;’
Tjqkag fï m‍%Yakh yuqfõ ld¾hd, j,ska udre jkakg isÿjqj;a ta weiqr ál ld,hla ;sî we;’ Tjqka w;r lsishï úrilhla we;sjqK miqj fmïj;shg fjk;a wfhl= yd újdy jkakg isÿù ;sfnk w;r bka fmro újylfhl= nj lshk fmïj;d fï fjkig leu;sù ke;’ ‘ud;a tlal yeuodu bkak neß kï ux wrj ,Sla lrkjd’ hhso Tyq wehg mjid we;’
Tyqf.a ;¾ckh .Kklg fkdf.k weh újdyjQ miqj tlajru Tyq m,sf.k ke;’ Tyq W;aidy lr we;af;a ùäfhda lE,s wemhg ;nd ;j;a ld,hla újdyl fmïj;sh iu. weiqr f.k hkakgh’ tu W;aidyh ksr¾:lù we;af;a weh Tyqj È.gu m‍%;slafIam l< ksidh’
fmïj;d úiska fï ùäfhda mgh wka;¾cd,hg uqod yer we;af;a bka miqh’ ta ùäfhda msgù wka;¾cd,h l<Uk wjia:dfõ fmïj;sh Tyq úuid ta ms<sn|j m‍%Yak lsÍfï§ ÿrl:kh wÆ;ajeähd l< ;eke;a;d úiska fuh isÿ lrk ,o njg Tyq flmamhla .id we;’
kuq;a ta ùäfhda m;=rkakg we;af;a Tyqu nj weh fmd,sishg mjid we;’ fï jkúg isÿ lrk mÍlaIK j,§ ‘f*daka frmhd¾ u,a,S’f.a l;dj i;H fkdjk njg f;dr;=re ;yjqreù we;s w;r tjekafkla fidhd.kakg ke;’
fmïj;dg tfrysj fmïj;sh fï jkúg kvq u.g t<efUkakg iQodkï njo jd¾;d jqKd’fuu isoaêh ksid wod< nexl= wdh;ksl wkkH;djo yE,aÆjg ,laj ;sfnk w;r fiajd wdh;kfha ks, ,dxPkh iys; à I¾Ü tllaj;a ye|f.k mdrg niskakg neß ;;a;ajhla Wod ù we;ehs tys fiajfha kshq;= wh jd¾;d lr we;’
iuyre mdf¾§ tu nexl=fõ whg úys¿ lrkafka ˜wd kx.S wmg;a fmdä pdkaia tlla fokak neß[email protected]˜ Wmydifhka njo jd¾;d jqKd’

Loading…


(4920)

රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා
වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න