අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

Loading...

රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය
ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් නිසා නිරුවතින් වැඩ කරන වැසියන්

fï iir ÿl f;areï f.k mejÈ Èúhg we;=,;a jqKq fufy‚ka jykafia flfkla .ek fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd’ ta fufykska jykafiaf.a mejÈ ku wdY%ujdiS Nslal=kS fÄud’

óg udi follg l<ska rEu;a ;re‚hla úÈyg Ôúf;a f.k .sh weh f¾Ld i÷ks wrka., ‘
miafofkl=f.ka hq;a mjqf,a nd,hd jqKq i÷ks óg wjqreÿ 3 lg ú;r l<ska újdy Ôú;hg we;=,a fj,d’

Loading…

ta;a Ôúf;a wks;H f;areï .;a;= f¾Ld i÷ksf.a iajdñmqreIhd Ôúf;a yß mdr f;areï.ksñka Ydikh fjkqfjka Ôú;h lemlrñka mejÈ ìug we;=,a jkafka isß ioyï wdY%ufha§u Oïu ´. ysñhka f,iska’
 
mqxÑ ld,fha isg Ydikh flfrys ;snQ keUqre nj;a ksjerÈ fn!oaO o¾Ykh;a f;areï .;a wjqreÿ 32 la jqKq i÷ks miq.sh uehs m<uq jeksod ;u iajdñhd .uka l< ksjerÈ udjf;a .uka wrUkafka fufykska jykafia kula f,i Ydikhg we;=,;a fjñka’
ta foysj, isß ioyï wdY%ufha§’ tys ;j;a úfYaI;ajhla jkafka mqxÑ ld,fha isg ;u fyd|u ñ;=ßh jQ Ydu,S §ma;sldo wdY%ujdiS Nslal=kS iqis,d fufykska jykafia kñka mejÈ ìug tlaùu’

Loading…

Ôú;h ksIaM, nj;a ÿl yd wks;H nj;a wjfndaO lr.ksñka Ydiksl fufyjrla bgqlrkafka iudch ;=, is;kakg hula b;sß lrñka’
Ôúf;a wms ;shd.kak n,dfmdfrd;a;= tl mdrgu lvdjegqfKd;a talg uqyqK fokak yq.la fj,djg wudrehs’ ta jf.au ñksiaiqkag ta ;rï yhshla Yla;shla keye’
ta ksiduhs wo yq.la wykak olskak ,efnk Ôú; ke;slr.ekSfï isoaê mjd jd¾;d fjkafka’ iuyre mkai,a .syska ys;yod.kakjd” ;j;a iuyre u;amekska ys; yod.kakjd” ;j;a wh ishÈú kid.kakjd’ tl tl ñksiqka ÿla” m%Yak” lror ndr.kak úÈy fjkia’
fukak fï foag ms<s;=re fidhd hk ñksiqka w;f¾ yß ;SrKhla .;a; W;=ï flfkla úÈyg wmsg fï fufykska jykafia foku yÿkajkak fomdrla ys;kak ´fka kE’
fufykska jykafia kula úÈyg Ydikhg we;=,a fjkak fya;=j .ek weyqjdu wdY%ujdiS Nslal=Œ fÄud fufykska jykafia lsõfõ fï jf.a l;djla’
˜‍ uf.a wïud .=rejßhla” mjqf,a bkafka whshhs” wlalhs” wïuhs” ;d;a;hs’ fmdä ldf,a b|,u uu wd.ug f,dl= keUqrejla ;sínd” ksjka u. jvkjd” ne§ï miqmi yUd hEula keye oeka” ne§ï tlal Ôúf;a .; lrkakkï mejÈ fj,d nEfka” b;sx ta yeufohlau ÿria lr,d ;uhs fufykska jykafia flfkla úÈyg mejÈ jqfKa’ mejÈ fjkak leue;a;la ;sínd” uu wdid lf<a ksoyfia Ôj;a fjkak” ysrfj,d tl;eklg fldgqfj,d bkak uu leu;s keye’ uu wjqreÿ 6 la foaYkd weyqjd” fï yeufoau tlal uu miq.sh uehs m<jeksod uyK jqKd’ ta uf.a fyd|u hd¿j;a tlal’ oeka uu foysj, isß isß ioyï wdY%ufha jev jdih lrkjd’ ˜‍

Loading…


(1025)

රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය
ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් නිසා නිරුවතින් වැඩ කරන වැසියන්

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න