තවත් සොරකම් දෙකක් තෙවැනි ඇසෙන් අල්ලාගනී – වීඩියෝ

Loading...

පුතෙකු සිදුකළ පහරදීමකින් 65 හැවිරිදි පියා මරුට – ඡායාරුප
Derana Veet Miss Sri Lanka for Miss Earth 2014 – Photos

Screenshot_52;j;a fidrlï folla f;jeks wefika w,a,d.kS’ ùäfhda
wïn,kaf;dg iy .d,a, udm,.u m%foaYhkays ia:dk foll isÿjQ fidrlï igyka jQ wdrlaIs; leurd o¾Yk lsysmhla ,eî ;sfnkjd’ jd¾;dlrejka mejiqfõ wod< fidrlïj,g iïnkaO iellrejka o w;awvx.=jg m;aj we;s njhs’

Loading…


Loading…


(1595)

පුතෙකු සිදුකළ පහරදීමකින් 65 හැවිරිදි පියා මරුට – ඡායාරුප
Derana Veet Miss Sri Lanka for Miss Earth 2014 – Photos

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න