ඔයා තොල් සිපගෙන නැද්ද යුරේනි ? මම තොලක් දැකලවත් නෑ ඉරාජ් – වීඩියෝ

Loading...

දෙමටගොඩදී මව හා දියණිය කහ ඉරේ හැප්පූ මව සාකිලා බානු හා පුතා ෆරීඩ් ෆාරුක්‌ සිද්ධිය ගැන කට අරී
අත්අඩංගුවට ගන්න හදන යසාරා රට ගිහින් නැතිලු

ureni-iraj-talk-shawThd f;d,a ismf.k keoao hqf¾ks @ uu f;d,la oel,j;a kE brdÊ ùäfhda
brdÊ ùrr;ak lshkafka miq.sh od ñhqisla ùäfhdajla m<lsÍfuka miq jeä fokd l;d ny lrmq pß;hlafka’ jeä jYfhkau l;dny lf<a thdf.a “ uu is,a ì|.;af;a“ .S;fha ùäfhdaj .ek ;uhs’

Loading…

fldfydu yß ta ñhqisla ùäfhdaj fï jk úg fldhs ljqre;a n,,d ;sfhkjdfka’

Tkak oeka lshkak hkafka brdÊ ùrr;ak ksid ,xldfõ m%isoaO pß;hla jk hqf¾ks fkdIsldg isoaO jqKq isÿùula .ekhs’

forK ñhqisla Tka,hska jevigykg miq.sh ojil brdÊ weú,a,d ;sfhkjd’ ta jevigyfka§ hqf¾ks “uu is,a ì|.;af;a“ .S;h .ek È.ska È.gu m%Yak lr,d’

fldfydu yß wka;sug brdÊ hqf¾ksf.ka wdkafoda,kd;aul m%Yakhla fmr<d wy,d ;sfhkjd’

brdÊ fudllao okakjdo wy,d ;sfhk m%Yakh’

brdÊ wymq wdkafoda,kd;ul m%Yakh iy hqf¾ks §mq ms<s;=r my;ska n,kak


.


Loading…


(1292)

දෙමටගොඩදී මව හා දියණිය කහ ඉරේ හැප්පූ මව සාකිලා බානු හා පුතා ෆරීඩ් ෆාරුක්‌ සිද්ධිය ගැන කට අරී
අත්අඩංගුවට ගන්න හදන යසාරා රට ගිහින් නැතිලු

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න