ලංකාවේ තරු‚යන් 9,400කගේ කන්‍යාභාවය නැති වුණ. වැලන්ටයින් දවසේ වෙච්ච දේවල් මෙන්න

Loading...

සුනාමි ගමට නයි ආවේ ගම්මු හැපින්නකට කරදර කරපු එකේ පළිය ගන්නලු
කෙල්ලව රූම් එක්ක ගිහින් නිරුවත් ෆොටෝ ගත්ත මල්සරාට වැලන්ටයින් දා කූඩුවේ කූරු ගනින්න වෙයි

wdorjka;hkaf.a Èkfha§ wjqreÿ 21lg wvq ;re‚hka 9″400lf.a lkHdNdjh ke;sfjk nj Tn m%ldY lrkafka oeä [email protected]

Tõ’ oeä j.lSulska’ th Tmamq l< yels idlaIs iy jd¾;d ud i;=hs’ úúO md¾Yaj ,nd ÿka ksje/È f;dr;=re mokï lrf.khs fuu lreKq bÈßm;a lrkq ,nkafka’ fï iïnkaOfhka uq,skau jd¾;d ,nd .ekSu wdrïN lrkafka 2011 j¾Ifha§h’ 2011 isg 2016 j¾Ih olajd iEu wjqreoaolu lrkq ,enQ iólaIK óg we;=<;a’

Loading…

Tn Th idlaIs yd f;dr;=re ,nd.kafka [email protected]
ish¨‍u j¾.fha .íid uOHia:dkj,ska’ úfYaI{ ffjoHjreka ,nd ÿka f;dr;=re’ fydag,a ysñhka yd fiajlhka ,nd fok lreKq” *duisj,ska ,nd .kakd lreKq we;=¿ ;j;a wdh;k yd úúO la‍fIa;%j, mqoa.,hka isákjd’ *duisj,ska ,nd .kakd f;dr;=re i|yka lrkak mq¿jka’ fï ish¨‍ f;dr;=re iys; iudc úoHd;aul m¾fhaIKhlska miqjhs fï ixLHd f,aLk ,efnkafka’
kuq;a 9″400la ;re‚hkaf.a lkHdNdjh tla Èkhl§ fyda foll§ flf,ikjd lsh,d Tn j.lSfuka lshkafka [email protected]
wjqreÿ 13″ 14″ 15″ 16″ 17 jhiaj, oeßhlg ,sx.sl wOHdmkh lshk foa ,efnkafka keye’ fï foa isÿfj,d Bg myqjeksod .íid uOHia:dkhlg .sfhd;a ish,a, yß lshk je/È u;h fï orejkaf.a is;aj,g we;=¿ lrkak yßu f,aishs’ fï oeßhka rjgk ;reK fmïj;d fyda wod< mqreIhd fï u;h yßu Wml%uYS,S iy ks¾udKYS,S f,i fuu oeßhkaf.a is;aj,g ßx.jkjd’
 fld<U” l¿;r” ó.uqj” .ïmy” uykqjr” ud;f,a” hdmkh jeks m%foaYj, fmnrjdß 17″ 18″ 19 hk Èkj, isÿ lrkq ,nk .íid lsÍu b;d YS>%f,i by< f.dia ;sfnkjd’ ta jf.au fï m%foaYj, fydag,a ysñhkaf.ka ,o f;dr;=re b;d jeo.;a’fï ;reK ;re‚hka fydag,a ldurhla ñ,§f.k tkafka ta ldurfha ,iaik n, n, bkak fkfjhs’
l=uk jhia iSudj, ;reK ;re‚hkao fuu fydag,a ldurj,g meñ[email protected]
fndfyda úg msßñ orejka wjqreÿ 21 isg 23 olajd jhia ldKav olajd isákjd’ .eyekq orejka wjqreÿ 21g jvd wvqhs’ ta jf.au mdi,a hk wjqreÿ 15″ 16″ 17 jhiaj, oeßúhkq;a fï w;r isákjd’ miq.sh wjqreÿ y;f¾§ fmnrjdß 14 jeksodhska miqj udkisl frda.S ;;a;ajhkag m;a jQ oeßhka ms<sn| jd¾;djla úfYaI{ ffjoHjreka y;afokl=f.ka ,ndf.k ;sfhkjd’
iuyr ;re‚hka ;ukaf.a ujqmshka fyda Ndrldrhka iuÕ;a” iuyr ;re‚hka ;udf.a fmïj;d iuÕ;a meñ‚,d fï lkHdNdjh iïnkaOfhka u;= jQ .eg¨‍ m%ldY lr,d ffjoH Wmfoia ,ndf.k ;sfhkjd’ ta jf.au iuyr <dnd, ;re‚hka m%:u ,sx.sl tlaùfuka miqj wêl f,i reêrh jykh ùu ksid m%;sldr lrk ffjoHjreka uqK.efykjd’ tys§ uqyqK ÿka w;aoelSu úia;r lrkjd’
fï Èkh;a iuÕ ;re‚hkaf.a udkisl wd;;sh by< hk nj;a Tjqka ishÈú kid .ekSug fm,fUk nj;a Tn m%ldY lr,d ;snqKd’ ta [email protected]
je,kaghska Èkfhka miq fmnrjdß 15″ 16 hk Èkj, ;re‚hkaf.a Èúkid .ekSï ;=ka .=Khlska muK by< f.dia ;sfnkjd’ lkHdNdjh úkdY ùu” ,nd ÿkakq ;E.a. ms<sn|j hï hï ;lafiare we;s ùu” fmïj;d fyda fmïj;shg ;j;a fmïj;shl fyda fmïj;l= isák njg f;dr;=re fy<s ùu” tia tï tia m‚jqv udrefj,d ta jf.a foaj¨‍;a wykak ,efnkjd’
wka;¾cd,fha f*ianqla yryd we;eï orejka m%:u ,sx.sl tlaùu yd lkHdNdjh úkdY ùu .ek i|yka lrkjd’ msßñ orejka iuyr PdhdrEm m< lrñka ;ukaf.a fmïj;shf.a lkHdNdjh is£u .ek uy;a wdvïnrfhka ;ukaf.a hy¿jkag m%ldY lrkafka ùr l%shdjla yeáhg’
fïjd wka;¾cd,fhka n,d.kak mq¿jka’ iudc mÍlaIlhka 180 fokl= muK lrk iólaIKj,ska ,nd .;a f;dr;=re wkqj ;uhs wjqreÿ 21lg wvq ;re‚hka 9″400lf.a lkHdNdjh ke;sjk nj m%ldY lrkafka’ th b;d j.lSfuka lshkafka’
fujr wdorjka;hkaf.a Èkh ieuÍu iïnkaOfhka jd¾;djQ iqúfYaIS lreKq ;[email protected]
fujr fï wk;=re weÕùug wod< m%jD;a;shla mqj;am;l uq,a msgqfõ m<fj,d ;snqKd’ ta ksid iudcfha oeä wjOdkhla ta mqj;g ,enqKd’ ta mqj; uq,a lrf.k we;eï udOH fï ms<sn|j l;d l<d’ ldka;d yd ;reK lghq;= iïnkaOfhka jev lrk ixúOdk fï m%jD;a;sfhka r;afj,d ;sfnk njla fmkakqï lr,d ;sfhkjd’ kuq;a ta ixúOdkj,g wjYH fj,d ;snqfK wmg f;dr;=re ,ndfok mqoa.,hka yd wdh;k ms<sn|jhs’ kuq;a fï fÄojdplh kj;ajkak ´kE lshk tl .ek tu ixúOdk jeä wjOdkhla fhduq fkdlsÍu lk.dgqjg lreKla’ fmnrjdß 16 jeksod Èkh ;=< muKla fydag,a ldur ixLHdj fjka lsÍu idudkH Èkj,g jvd 4″000 .=Khlska tl mdrgu jeä ùu iy wjqreÿ 21g wvq ;re‚hka tu ldurj,g meñ‚ nj ,sÅ; idlaIs;a ;sfhkjd’ fujr wdorjka;hkaf.a Èkh iurk wdldrh .ek f;dr;=re ;ju ,efnñka mj;skjd’ ta ixLHdj miq.sh wjqreÿj,g jvd jeä ñila wvq fjkafka keye’
.íid uOHia:dj,ska f;dr;=re ,nd .ekSu wmyiq [email protected]
keye’ tajdg l%u iy úê ;sfhkjd’ idudkHfhka .íid isÿlr .kak meñfKk ixLHdj fmnrjdß 15 – 20 w;r ld,h ;=<§ isõ .=Khlska muK by< f.dia ;sfnkjd’ idudkHfhka Èklg .íid 50la isÿ lrk ia:dkhlg Èklg 200la muK fï Èkj, meñfKkjd’ iuyr oeßúhka ;kshu b;d wirKj fuu ia:dkj,g tkjd’ iuyr fmïj;=ka oeßhka n,y;aldrfhka le|jdf.k weú,a,d .íid isÿ lrkjd¨‍’ fudk;rï fõokdjlg” lïmkhlg fuu oeßhka f.dÿre jkjd [email protected]
*duisj,ska ,nd .kafka fudkjf.a f;dr;[email protected]
Wm;a md,k fldmq” Wm;a md,k fm;s iy .eíf.ko lsh,d mÍlaId flfrk WmlrK wf,úh 11 .=Khlska by< f.dia ;sfnkjd’ fï ixLHd f,aLk óg jvd jeä ñila óg jvd wvq jkafka keye’
wka;¾cd,h” iudc fjí wvú fuu fÄojdplhg lrkq ,nk n,mEu [email protected]
w;súYd, n,mEula lrkjd’ úfYaIfhkau fï Èkfha§ ;uhs wdorfha W;=ï nj mqo lrkak ´kE lshk u;h óg fmr hï hï wdldrfhka iudch ;=< ;snqK;a th iudcfha lsod neiSulg ,lalf<a wka;¾cd,h yrydhs’ iudch” Ôú;h .ek nrm;<lula fkdf;afrk wysxil oeßhka fuys§ /jfgkjd’ Tjqkag fïjdfha nrm;<lu jegfykúg ish,a, isÿù yudrhs’ we;eï cd;Hka;r mdi,aj, isiqúhkq;a fuu fÄojdplhg YS>% f,i f.dÿre fjñka isákjd’
wdorjka;hkaf.a Èkh b,lal lrf.k isÿjk fjf<|fmd<” ;r.ldÍ;ajh yd we;eï ;r. fï fÄojdplh i|yd lrkq ,nk n,mEï ljf¾[email protected]
w;súYd, n,mEula isÿ lrkq ,nkjd’ u,aj;= wdY%s;j” uqyqÿ fjr< wdY%s;j mj;ajk W;aijj,ska miqj Bg miqod t<sfjkak fï m%foaYj,g .sfhd;a ux lshkafka fndreo lsh,d fyd¢kau oeln,d .kak mq¿jka’ ta jf.au weÕ¨‍ï l¾udka;Yd,d jeämqr ;sfhk m%foaYj,;a fujeks W;aij meje;afjkjd’ ldka;djkaf.a meñŒu by< ksid’
 uqyqÿ fjrf<a m%Odk W;aij 6la fujr wdorjka;hkaf.a Èkh fjkqfjka ixúOdk lr,d ;snqKd’ ta jf.au u,aj;= wdY%s;j ;j;a W;aij 3la ixúOdkh lr,d ;snqKd’ fuu we;eï W;aijj,g we;eï udOH uÕska w;súYd, m%isoaêhl=;a ,nd §,d ;snqKd’ fïjdg ;reK ;re‚hka oyia .Kkla meñKqkd’ B<Õ Èkfha WoEik fïjd wiamia lrk k.r iNd fiajlhkaf.ka .kak mq¿jka fï .ek b;d fyd| jd¾;djla’ wyl oud .sh hg we÷ï yuqfj,d ;sfhkjd’ iuyr fj,djg msßñ orejka l,siï mjd oud .sys,a,d’ we÷ïj, úúO Wmdx. fydhd .kak;a mq¿jka’ ta jf.au Wm;a md,k fldmq iy tajd weiqreï lr ;snqKq ljr fydhd .kak;a mq¿jka’ idudkHfhka tÈfkod mj;ajkq ,nk ix.S; m%ix. fyda W;aijj, fujeks foaj,a olskak ,efnkafka keye’ kuq;a wdorjka;hkaf.a Èkh b,lal lrf.k meje;ajqKq W;aijj, fujeks foaj,a idudkH fj,d’
óg wu;rj fujr wdorjka;hkaf.a Èkh b,lal lrf.k meje;s úfYaI ;r. [email protected]
fuu ;r. we;eï udOH yd wka;¾cd,h yryd Èk lsysmhlgu fmr isg m%isoaO lrkak .;a;d’ kuq;a we;eï ix>hd jykafia iy we;eï wd.ñl ixúOdk fïjdg olajmq oeä úfrdaOh fya;=fjka we;eï W;aij meje;ajQfha keye’ l¿;r yd yslalvqfõ meje;aùug kshñ;j ;snQ W;aij folla je<l=fKa ljqreka yß ta ia:dkhg la‍I‚lj lvdmek,d úfrdaO;dj u;= lrhs lsh,d rdjhla mej;=Kq ksid’ kuq;a fld<U ;re mfya fydag,aj, kï úúO ;r. meje;ajqKd’
kegqï ;r.” flala lEfï ;r.” nksia lEfï ;r. meje;ajqKd’ ;reKhdf.a wefÕa fpdl,Ü .d,d ;re‚h f,jlk ;r.hla mj;aj,d ;sfhkjd’ fï ;r.j,ska Èkk fmïj;dg” fmïj;shg we;eï fydag,a ,nd §,d ;sfhkafka fydag,fha rd;%sh .; lsÍug iqmsß ldurhla’ ;j;a iqmsß fydag,a 2l meje;aú,d ;sfhkafka weia .eg.y,d ;reK ;re‚hka udre lr,d’ ;ukag uqK.efyk ;reK fcdavq ;uhs Bg miqj tod Èkh mqrdjg fmïj;=ka jYfhka bkafka’ l=im;a weo,d fmïj;=ka f;dardf.k;a ;sfnkjd’ óg wu;rj msgrgj, iqmsß fydag,j,g fufya bkak i,a,sldr mjq,aj,” ta jf.au we;eï m%N+kaf.a mjq,aj, ;reK ;re‚hka .sys,a,d ;sfhkjd’ wdorjka;hkaf.a Èkh b,lal lrf.k msgrg fydag,j, kj;skak hk jevigyka /ila l%shd;aul lr,d ;sfhkjd’
oek oeku ;re‚hka fujeks fÄojdplhlg uqyqK fokjd kï fïjdg kS;s – Í;s [email protected]
fïjdg kS;s – Í;s keye’ fï i|yd fï ;re‚hka hkafka fndfydu leue;af;ka lsh,d ;uhs wdrxÑ jkafka’ we;eï fydag,j, isisàù leurd mÍlaId lsÍfï§ fmkakqï lrkafka ;re‚hka fydag,hg msúfikafk b;d WfoHd.fhka yd leue;af;ka njhs’ b;ska fï orejkaf.a fm!reIh úkdY lsÍu wdrïN lr.kafka toduhs’ fïl b;d nrm;< ;;a;ajhla’
kuq;a we;eï ;reK msßia m%ldY lrkjd fkao ´mka l,ap¾  tlla wjYHhs lsh,d’
tfyu lshk msßila bkakjd’ [email protected] Th ´mka l,ap¾ tl lshkafka’ ;ukag ´kEu fohla lsÍu i|yd ta iEu fohlau idOdrŒhlrKh lsÍu ;uhs ´mka l,ap¾ lsh,d lshkafka’ îu;alu idOdrŒhlrKh lsÍu” ÿïîu idOdrŒhlrKh lsÍu” ìh¾ mdkhg m<uq j;djg fhduq ùu” jhska îug m<uq j;djg fhduq ùu” mdi,a orejka uq,skau W;aidy lrk Èkhla njg fï ´mka l,ap¾ tl ;=< m;afjkjd’

Loading…

wdorjka;hkaf.a Èkhg fmr fujeks foaj,a wfma rfÜ isÿjqfKa [email protected]
óg l,ska Th ´mka l,ap¾ tl lshdf.k uq,skau wrlal=” ìh¾” jhska” is./Ü fndkak mdi,a msßñ orejka fm,UqfKa mdi,a w;r l%slÜ ;r. ^ ì.a ueÉ& mgka .kakd ldf,È’ mdi,a hk .uka uq,ajrg wrlal=” is./Ü” ìh¾” jhska mdkh lrk orejka 2″500la muK m%Odk mdi,a w;r mj;sk ì.a ueÉj,§ oel .kak mq¿jka’ ta mgka.;a;= îu w;snyq;rhla orejka È.gu f.khEu uyd fÄojdplhla’ ta jf.au wdorjka;hkaf.a Èkfha§ we;eï Èh‚hjreka uq,ajrg ;u fmïj;d iuÕ jhska” ìh¾ fyda u;ameka mdkh lrmq wjia:d;a olskak ,efnkjd’
wdorjka;hkaf.a Èkhg fu;rï iudchg n,mEula lrkak mq¿jka fjkafka [email protected]
óg jir 25lg 30lg fmr fujeks foaj,a ;snqfKa keye’ kuq;a wdorfha kshu iqkaor;ajh hෞjk hෞjkshka úkaod’ fï fjf<| m%cdj yd we;eï udOH wdh;k ;uhs ;ukaf.a mgq jd‚c wruqKq .ek ys;,d fujeks m%n, n,mEula iudchg isÿ lrkafka’ fï wdorjka;hkaf.a Èkh fya;=fjka fjkodg tl frdai u,la úlsfKk
fjf<|i,l todg muKla frdai u,a úlsŒu yhish .=Khlska jeä fjkjd’ ta jf.au todg úlsfKk fpdla,Ü m%udKh;a yhiSh ^600& .=Khlska by< f.dia ;sfnkjd’ fydag,j, ldur fjka lsÍu ish .=Khlska muK jeäfjkjd kï fïfla nrm;<lu fmakjdfka’
ta jf.au ;dreKHh iïnkaO úúO fjf<| NdKav wdh;k iud.ïj,ska fukau W;aij i|yd ´kE ;rï wkq.%y ,nd .kak mq¿jka’ ta jf.au blaukg iïnkaO ùug wka;¾cd,h yryd j;auka ;reK mrmqrg mq¿jka’ óg jir 20lg” 30lg l,ska frdai mdg lvodisj, fmï yiqka ,shdf.k tal fmïj;shg fyda fmïj;dg fokak wjqreÿ .dKla n,df.k bkakjd’ weÕs,a,lska w,a, .kak ;j wjqreÿ .dKla n,df.k bkakjd’ Ñ;%mghla n,kak hkak ;j wjqreÿ .dKla n,df.k bkakjd’ ujqmsh leue;a; jeäysá wdYS¾jdoh .kak ;j wjqreÿ .dKla n,df.k bkakjd’ wo tfyu fkfjhs’ tl ojiska hd¿fj,d fiaru jev;a tl ojilskau wyjr fjkjd’ ´lhs ;sfhk fjki’ iudc idrO¾u msßySu óg m%Odk fya;=jhs’
msgrgj, wdorjka;hkaf.a ieureï [email protected]
msgrgj,;a fjf<| ud*shdj l%shd;aulhs’ kuq;a hෞjk hෞjkshkag wu;rj jeäysá mrïmrdfõ ujqmshka” .=rejreka” wdÉÑ,d” iSh,d w;r;a fuh ieufrkjd’ tys jrola keye’ yefudau wdorhg leue;shs’ oEia fkdfmfkk jeäysáhl=g Wmeia hqj<la ,nd §u” jeäysáhkag” .=rejrekag wdorhg ;E.s ,nd §u isÿ lrkak mq¿jka’ kuq;a wfma rfÜ fjf<| m%cdj fukau we;eï udOH wdh;k we;slr,d ;sfhkafka ;reK ;re‚hka Wkaudohg m;afjk wdorjka;hkaf.a Èkhla’
ta jf.au wfma rfÜ wkshï weiqre mj;ajdf.k hk ;reK ;re‚hkag ;E.s fnda. ,efnkafka” fï wdorjka;hkaf.a Èkfha§’ ta jf.au b’¾’b’ m‚jqv udrefj,d heú,d úúO m%Yak we;s fjkafka;a wfma rfÜ wdorjka;hkag’ kuq;a mdlsia;dkh” we*a.ksia;dkh we;=¿ uqia,sï rgj,a 6la fuu wdorjka;hkaf.a Èkh ;ykï lr,d ;sfhkjd’ Tjqkaf.a wd.ñl yd ixialD;sl lreKq wkqj ;reK mrmqr fuu fÄojdplfhka fírd .kakhs tfyu lr,d ;sfhkafka’
fuu ieuÍï iuÕ u;aWjÿr” u;al=vq m%n,j iudc.; ùfï wk;=rla ;[email protected]
b;d meyeÈ,sj ;sfnkjd’ miq.sh Èkfha muKla fkfjhs” wdorjka;hkaf.a Èkh iurk yqÕla W;aijj,g u;al=vq /f.k tk msßila bkakjd’ ta jf.au fïl u;al=vq ud*shdfõ tla;rd ìiakia tlla njg;a wdorjka;hkaf.a Èkh m;afj,d ;sfnkjd’ ´{pcv ¾Òpmnrj,g u;al=vq wksjd¾hfhkau f.k tk lKavdhï isákjd’ u;al=vq tjkafk;a wdorjka;hka yryduhs’ ta wkqj iEu wdorjka;hkaf.a Èkhl§u u;al=vqj,g weíneys jk ;reK mrïmrdjla wfma iudchg w¨‍f;ka tl;= fjkjd’ ta jf.au isßkacr lgqj,ska fnfy;a úo .ekSu” wkdrlaIs; ,sx.sl tlaùï ksid iudc frda.j,g;a f.dÿre ùfï jeä bvla ;sfnkjd’
fï jHikh kj;a; .kafka [email protected]
iudcfha ish¨‍u fldgiaj, fï .ek oeä j.lSula ;sfnkjd’ orejkaf.a wdorhg” ksoyig wjYH ksoyi ,nd Èh hq;=hs’ kuq;a tys iSudj [email protected] ujqmshkag” Ndrlrejkag” .=rejrekag úYd, j.lSula ;sfhkjd’ wjqreÿ 16g wvq .eyekq orejka ;ukaf.a leue;af;ka wdj;a th kS;s úfrdaëhs’ ta .ek fydhkak fmd,sisfha <ud ld¾hdxYhg j.lSula ;sfhkjd’ ckudOH wdh;kj,g;a j.lSula ;sfhkjd’ fï ish¨‍u fokd j.lSu” hq;=lu bgq fkdfldf<d;a úkdY jkafka orejkaf.a wkd.;hhs’

Loading…


ví,sõ’ fla’ m%idoa uxcq

(1223)

සුනාමි ගමට නයි ආවේ ගම්මු හැපින්නකට කරදර කරපු එකේ පළිය ගන්නලු
කෙල්ලව රූම් එක්ක ගිහින් නිරුවත් ෆොටෝ ගත්ත මල්සරාට වැලන්ටයින් දා කූඩුවේ කූරු ගනින්න වෙයි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න