වැලන්ටයින්දා බඹසර බිඳගත් තරුණියන් ගණන මෙන්න…

Loading...

බුධ ගහා මාරුවේ පලාපල වසරට දෙවරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහා මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන හැටි
අම්මාටයි දුවටයි ආදරය කරපු පෙම්වතා නිසා දුව ගණිකාවක් වුන හැටි

valatineje,kaghskaod nUir ì|.;a ;reKshka .Kk fukak”’
je,kaghska Èkfhka miq jd¾;d jk ldka;d ish Èú kid .ekSïj, j¾Okhla olakg yels nj úfYaI{ ffjoH wix. úfc–r;ak uy;d îîis h fj; woyia olajñka mjid ;sfnkafka’

Loading…

Y%S ,xldj ;=< idudkHfhka jd¾;d jk ldka;d ish Èú kid .ekSïj,g jvd je,kaghska Èkfhka miq jd¾;d jk ldka;d ish Èú kid .ekSï ixLHdj ;=ka .=Khlska by< f.dia we;ehs nj úfYaI{ ffjoHjrhd lshd isáfha iólaIK jd¾;d Wmqgd olajñka’

je,kaghska Èkfha§ muKla ;reKshka 8400 ;a 9000 ;a w;r ixLHdjlf.a lkHdNdjh wysñ jk nj ixLHd f,aLk fmkajd fok njhs úfYaI{ ffjoHjrhd lshd ;sfnkafka’ lkHdNdjh wysñ ùu by; lS ish Èú kid .ekSïj,g fndfyda fihska n,md we;s nj;a Tyq mjikjd’

je,kaghska Èkfha§ fydag,a ldur 4000 lg jvd fjka jk nj;a tu fydag,a ldur fj; mdi,a YsIHdjka mjd hEfï m%jK;djla olakg we;s nj;a úfYaI{ ffjoHjrhd i|yka lrkjd’

Loading…


(1515)

බුධ ගහා මාරුවේ පලාපල වසරට දෙවරක් සිදුවන විශේෂ ග්‍රහා මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන හැටි
අම්මාටයි දුවටයි ආදරය කරපු පෙම්වතා නිසා දුව ගණිකාවක් වුන හැටි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න