විවාහයට දිනකට පෙර මව විසින් මනාලියව මරා දමයි

Loading...

යක්ෂයකු එළවන්න කළ වැඩෙන් එක්දරු මවක් මරුට
කුඩු කාරයින්ට ඇග විකුණන කොළඹ හතේ බාලිකාවියෝ මෙන්න

wedding-day-murderújdyhg Èklg fmr uj úiska ukd,shj urd ouhs
miq Èk újdyùug isá ish 20 yeúßÈ ÈhKsh uj úiska yqiau isr lr urd oeuQ mqj;la W;=re È,a,sfhka jd¾;d fõ’ fuu ;reKshf.a uj iy ifydaorhd wehf.a újdy ux.,Hg wod< pdß;% bgq lsÍu i|yd ksjfika bj; f.dia kej; meñfKk úg tu ;reKsh;a Tjqkaf.a l=,S ksjeisfhl=;a kqiqÿiq f,i yeisfrñka isákq oel we;’

Loading…

;reKsh fuu mqoa.,hd iu. jir foll isg fmï in|;djla meje;ajqj;a Tyqg ksis /lshdjla fkdue;sùu ksid wehf.a mjq, fuu iïnkaO;djhg úreoaO jQ nj lshfõ’

ñka fldamhg m;a uj tu ;reKsh ish f., jgd T;d f.k isá i¿fjka weo ìug oud fldÜghla uqyqK u; oud yqiau ysr lr we;’ isys úi{ jQ ;reKshf.a ksyඬ;djfhka ìhg m;a uj ish mq;=g l;d lr we;s nj jd¾;d fõ’

fudjqka fofokd ;reKsh frday,lg f.k f.dia we;af;a weh wvq reêr mSvkh ksid isysikaj we;s nj ish {d;Skag mjiñks’

frday, fj; f.k wd ;reKsh ñh f.dia we;ehs ffjoHjre m%ldY l< w;r weh ñh f.dia we;af;a y¾ohdndOhla ksid hehs mjid ffjoHjreka uq, lsÍug hka; ord we;’ flfia kuq;a ;reKshf.a W.=frys jQ i,l=Kq ksid iel my< l< ffjoHjreka fmd,sish le|jd we;’

fmd,sish úiska uj;a mq;d;a w;awvx.=jg f.k we;s w;r miqj ukqIH >d;kh ms<sn| mdfmdÉpdrKh lr we;ehs jd¾;d fõ’

Loading…


(1126)

යක්ෂයකු එළවන්න කළ වැඩෙන් එක්දරු මවක් මරුට
කුඩු කාරයින්ට ඇග විකුණන කොළඹ හතේ බාලිකාවියෝ මෙන්න

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න