අප අතරින් සමුගත් විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රග පෑ වේදිකා නාට්යේ කොටසක්

Loading...

සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා
රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

wije-last


.

(3083)

සුරූපී ගැහැනියක් බවට පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා
රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න