අත්අඩංගුවට ගන්න හදන යසාරා රට ගිහින් නැතිලු

Loading...

ඔයා තොල් සිපගෙන නැද්ද යුරේනි ? මම තොලක් දැකලවත් නෑ ඉරාජ් – වීඩියෝ
තරු‚යන්ව නිරුවතින් නටවන්න ගිය ගුරාට වැඩ වරදී – වීඩියෝ

yasara-smw;awvx.=jg .kak yok hidrd rg .syska ke;sÆ
hidrdf.ka f*ia nqla mKsjqvhla
CSN kd,sldfõ isÿj we;ehs lshk uQ,H jxpdj iïnkaOfhka” kd,sldfõ m%Odk ;k;=rla fynjQ hidrd wfíkdhl uy;añh w;awvx.=jg .ekSug kshñ; nj miq.sh bßod ikafâ ghsïia mqj;am; jd¾;d l< mqj; wmo jd¾;d lf<uq’ tys jeäÿrg;a i|yka jQfha weh úfoia.;j we;s njh’

Bg m%‍;spdr olajk hidrd wfíkdhl ;u f*ianqla .sKqfuys igykla ;nñka mjikafka “hidrd wfíkdhl úfoaY.; fj,dÆ’ ug kx ldf,lska rg hkak neß jqkd’ wo msgfldgqjg kx .shd hkqfjks’


.

yasara

Loading…


(711)

ඔයා තොල් සිපගෙන නැද්ද යුරේනි ? මම තොලක් දැකලවත් නෑ ඉරාජ් – වීඩියෝ
තරු‚යන්ව නිරුවතින් නටවන්න ගිය ගුරාට වැඩ වරදී – වීඩියෝ





ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න