කාමතුරයන්ට හසුවූ තවත් පාසැල් දැරියක් මරු තුරුලේ

Loading...

ස්කූටරයෙන් ගිය ගමන යුධ හමුදා බවුසරය යට සිරවී අවසන් ගමන වුණු හැටි – Photos
හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා

Young School Girl killed at Mahiyangana (5)ldu;=rhkag yiqjQ ;j;a mdie,a oeßhla ure ;=ref,a
uyshx.k” ßÈud,shoao fudrdk .ïudkfha jhi wjqreÿ 09l mdie,a oeßhla mdie, ksuù wehf.a ksji n,d hñka isáh§ le,hg /f.k f.dia urd oud ;sfnkjd’

isrer we,l ;sî Bfha ^17& iji 4’30h muK fidhd.;a nj uyshx.k fmd,sish mjikjd’ tu oeßh ÿIKh lr oeßh urd oukakg we;soehs iel lrk nj fmd,sish mjikjd’

Loading…

fufia >d;khg ,laj we;af;a tÉ tï u,als i|ud,s fma%uisß keue;s jih wjqreÿ 09la jq l=vdÆKql lKaIaG úoHd,fha 04 fYa%Ksfha bf.kqu ,enq oeßhls’

h,afj,” l=vdÆKql isg weh mdie, ksuù lsf,dañg¾ 3la muK md.ukska fudrdk olajd meñfkk w;r fjkod u,als oeßh mdie, ksuù ksjig meñfkk fõ,djg oeßh ksjig meñK fkdisá njhs mejfikafka’

.ïjdiska iu. foudmshka weh meñfKk fudrdk l=vd ÆKql ud¾.h mßlaId lr ne,Sfï § ud¾.fha tla ia:dkhl le<h foig iellghq;= nhsisl,a frdaomdrla ;snq nj;a” ta foig .y fld< ;e,S fmdä ú ;sìu fya;=fjka msßlaisfïÈ wehf.a ksi, foayh .ïjdiska úiska fidhdf.k we;s nj;a jd¾;d jkjd’


.


  • Young School Girl killed at Mahiyangana (6)
  • Young School Girl killed at Mahiyangana (5)
  • Young School Girl killed at Mahiyangana (4)
  • Young School Girl killed at Mahiyangana (3)
  • Young School Girl killed at Mahiyangana (2)
  • Young School Girl killed at Mahiyangana (1)


Loading…


(342)

ස්කූටරයෙන් ගිය ගමන යුධ හමුදා බවුසරය යට සිරවී අවසන් ගමන වුණු හැටි – Photos
හික්‌කඩුව මුහුදු වෙරළේ නිරුවතින් සිටි විදේශිකයා

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න