උසස් පෙළ විභාගය කල්දාගන්න ජනපතිගේ වෙබ් අඩවිය හැක්කළ පාසල් සිසුවා හසුවේ

hackers1Wiia fm< úNd.h l,aod.kak ckm;sf.a fjí wvúh yelal< mdi,a isiqjd yiqfõ
miq.sh isl=rdod ckdêm;sjrhdf.a ks, fjí wvúh ^president.gov.lk& yels lsÍug ,lalrk ,o mqoa.,fhl= thg msúfik whg oel.;yels jkakg ;¾ckd;aul b,a,Sï lsysmhla igyka lr ;snqKs’ Wiia fm< úNd.h ,nk jif¾ wfma%,a udifha meje;aùug úfrdaOh mEu we;=¿ lreKq lsysmhla tys igykaj ;sî we;’ (more…)

(938)

කර්නල් ජනෙල් කවුළුවෙන් බිරියගේ කුසට වෙඩි තියලා

shoot-in-malambel¾k,a cfk,a ljq¿fjka ìßhf.a l=ig fjä ;sh,d
ud,fí” msÜgq.,” biqremqr m‍%foaYfha fouy,a ksjil Ôj;a jqKq hqO yuqod l¾k,ajrfhl=f.a ìß|lg lsishï mqoa.,fhl= úiska fjä ;nd m,d f.dia we;s nj w;=re.sßh fmd,Sish mjihs’ (more…)

(991)

ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

olimpic,sxf.akao%sh È.= ùu ksid T,sïmsla molalula wysñjQ yeá
;ukaf.a ,sxf.akao%sh ksid T,sïmsla n,dfmdfrd;a;=j iqkajQ l%Svlfhla ms<sn|j l;dnyla ßfhda T,sïmsla .ïudkfhka wefikjd’ (more…)

(5378)

රෝහල් වාට්ටුවක් තුල රෝගියෙකුට ගිනිතැබූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා

man-sets-patient-on-fire-inside-hospitafrday,a jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=g .sks;enQ yeá leurdjl igyka fj,d
frday,l jdÜgqjla ;=, frda.sfhl=f.a we.g bkaOk oud .sks ;shk wdldrh oelafjk úäfhdajla cd;Hka;r udOH jd¾;d lr ;sfnkjd’ (more…)

(1292)

බැංකු වීඩියෝ හුට පටේ අලුත්ම කතාව පෙම්වතා ගැලවිජ්ජාවට ගැසූ කෙප්පය මාට්ටු ක්ලිප් එක ලීක් කරේ පෙම්වතාලූ‍

ñka i;s lsysmhlg fmr m‍%Odk fmf<a nexl=jl fmïj;=ka hqj<lf.a wkshï weiqrl ùäfhdajla ksid iudc udOH le<UqKd’

miqj jd¾;dù ;snqfka tu isoaêh ksid wod< ldka;dj fiajd ia:dkfhka fkrmkq ,enQ nj;a fofokdf.au mjq,a Ôú; wjq,a jQ nj;ah’f*daka frmhd¾ u,a,S ksid fï ùäfhda wka;¾cd,fha me;sreK njgo f;dr;=re jd¾;dù ;snqKd’

(more…)

(4924)

වසර 12කට පසු එළඛෙන අගෝස්තු 11 ගුරු මාරුව ඔබට කොහොමද ?

astrology-predictionsjir 12lg miq t<fnk wf.daia;= 11 .=re udrej Tng fldfyduo @
.=re .%yhd Y=Nhka w;r m%Odkshd h’ .=ref.a oDIaáh Bg;a jvd m%n, h’ wxYl 144 – fyda ;%sfldaK oDIaáh – fyda w¾O ;%sfldaK oDIaáh – úiska iEu fohla u m%j¾Okh lrkq ,nhs’ uqo,a nexl= .=re ckudOH m%ldYk iy l%Svd iskud hkdÈ lafIa;% .=ref.a úIh m:hg yiqfõ’

(more…)

(1627)

මොරටු සරසවි සිසුවා බෝඩිමේදී කතුරකින් ඇනගෙන දිවි නසා ගනී

fudrgqj úYajúoHd,fha bxðfkare mSGfha m<uq jif¾ wOHdmkh ,nñka isá YsIHhl= ish fkajdisldrfha§ fmf¾od ^11 jeksod& iji l;=rlska f., m%foaYhg wekf.k ishÈú ydks lrf.k we;’

(more…)

(720)

කාන්තාවක් වාහනේට හැප්පිලා මියගිය හැටි කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණූ අයුරු – වීඩියෝ

nKavdr.u – l¿;r ud¾.fha” fudrka;=vqj” f.dak¥j m%foaYfha§ miq.sh Èfkl rd;%S 7 g muK ud¾.h udreùu i|yd /§ isá jhi wjqreÿ 76 úY%dñl .=rejßhla” jEka r:hl .efgk whqre tu jEka r:fha iú lr ;snQ leurdfõ igykaj ;snqKd’

(more…)

(1053)

හිටපු ආබාධිත හමුදා සෙබළාගේ දරු පවුල මහමගට වැටේ – දරු පවුල රැකගන්න උපකාර ඕනෑ

l;r.u lsßfjfyr wi, báfld<hla u; udi 14 la jhie;s orejka ;sfokd iy wfkla orejka fofokd ;ndf.k jkaokdfõ meñfKk ne;su;=kaf.ka orejka Ôj;a lrùu i|yd foudmsh hqj<la iyh m;k whqre fï Èkj, oelsh yelsh’

(more…)

(982)

තිරිසන් හිතක් තියෙන මිනිහෙක් බල්ලෙක්ට කරපු අන්තිම පහත් වැඩක්

Dog-men;sßika ys;la ;sfhk ñksfyla n,af,lag lrmq wka;su my;a jevla
i;a;=kag ;sßikakq jf.a i,lk ñksiaiq jf.a wysxil i;a;= urka lkak yok ñksiaiq .ek fï Èkj, ks;ru mqj;a wmg wefikjd’ (more…)

(1152)

කතරගම ගිය පුද්ගලයෙකුගේ කකුල මැ‚ක්‌ ගෙඟ්දී කිඹුලෙක්‌ කාලා

katharagamal;r.u .sh mqoa.,fhl=f.a ll=, ue‚la‌ .fÕa§ lsUqf,la‌ ld,d
reyqKq l;r.u foajd,fha meje;afjk wei< ux.,Hh i|yd odkhla‌ §ug meñK isá lvj; ueÈß.sßh m%foaYfha whl= 04 od rd;%s 7 g muK ue‚la‌ .fÕa 03 jeks md<u wi,§ oejeka; lsUq,l=g yiqùfuka Tyqf.a ll=,l fldgila‌ wysñúh’ (more…)

(502)

සත්ව දඩයමේ ගිය පිරිසේ ලොකු මස්වැද්දා පොලිසියට භාර වෙයි

ÿ¾,N .Kfha jki;=ka ovhï l< njg fpdaokd t,a, jQ idoa Yrd*a kue;s mqoa.,hd wo ^03& fmrjrefõ kS;s{jrfhl= iu. meñK mkaú, fmd,Sishg Ndr ù ;sfnkjd’

(more…)

(399)

රුපියල් විස්සේ බෑග් එකක අලුත උපන් බිලිඳකුගේ මළ සිරුරක් දාගෙන ගිය තරුණිය

Baby_foundremsh,a úiafia nE.a tll wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla odf.k .sh ;reKsh
wÆ; Wmka ì,s|l=f.a u< isrerla remsh,a úiafia áhq,sma nE.a tll oudf.k /f.k hñka isá ;reK ldka;djla rd., fmd,sish úiska nDla ihsâ fmd,sia uqrfmdf<a§ Bfha ^30od& w;awvx.=jg f.k we;’ (more…)

(788)

අවුරුදු 32 ක් වුණු සඳුනි හොඳම මිතුරියත් සමග මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් ලෙස ශාසනයට ඇතුලත් වූ කතාව

fï iir ÿl f;areï f.k mejÈ Èúhg we;=,;a jqKq fufy‚ka jykafia flfkla .ek fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd’ ta fufykska jykafiaf.a mejÈ ku wdY%ujdiS Nslal=kS fÄud’

(more…)

(1025)

ජනපතිගේ ප්‍රකාශයක් නිසා නිරුවතින් වැඩ කරන වැසියන්

belarus-presidents-statementckm;sf.a m%ldYhla ksid ksrej;ska jev lrk jeishka PdhdrEm
fn,reia ckm;sjrhdf.a l;djl§ isÿ jQ jer§ula fya;=fjka trg jeishka ksrej;ska rdcldÍka isÿ lsÍu ms<sn|j mqj;la úfoia udOH jd¾;dlr ;sfnkjd’ (more…)

(1948)

HOT වෙන්නේ කොහොමද කියලා යුරේනි රන්දිර්ට කියලා දෙන හැටි – වීඩියෝ

hot youraniHot fjkafka fldfyduo lsh,d hqf¾ks rkaȾg lsh,d fok yeá ùäfhda
idudkHfhka ,xldfõ f.disma l;d wefyk ks<sfhda lsysmfofkla bkakjd’ ta w;ßka tlaflfkla ;ud hqf¾ks fkdYsld lshkafka’ (more…)

(1851)

ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ඇඳුම් මාරු කරද්දී සේවකයකු වීඩියෝ කරලා

ksñ we÷ï wf,úi,l we÷ï udre lrk l=áhla ;=< fg,skdgH ks<s iqf,aLd chj¾Ok we÷ula udre lrñka isáh§ ryis.;j ùäfhda.; l< njg ielmsg foysj, fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isá tys fiajlhl= .,alsiai w;sf¾l ufyia;%d;a m%y¾Id rKisxy uy;añh úiska remsh,a ,laIh ne.ska YÍr wem folla u; uqod yeÍug ksfhda. l<dh’

(more…)

(2861)

එංගලන්තයේදී අපේ කොල්ලෙක් හොරු ජෝඩුවකට ගුටි දී පොලීසියට අල්ලා දෙයි – CCTV VIDEO

tx.,ka;fha uekafpiag¾ úYaj úoHd,fha mYapd;a Wmdêh yodrK Y%S ,dxlsl isiqfjl= fj<|ie,l w¾O ld,Sk /lshdjl ksr;j isák wjia:djl§ miq.sh Èkl fld,a,lrejka fofofkl=g myr§ fidrlula j<lajd.kakd whqre úfoia udOH jd¾;d lr ;snqKd’

(more…)

(740)

ගුවන් යානයක් ගිනි ගනියි – හදිසියේ ගොඩ බස්සවයි – වීඩියෝ

Singapore Airlines Boeing 777-300ER On fire.=jka hdkhla .sks .kshs yÈisfha f.dv niaijhs ùäfhda
isx.mamqrefõ peka.s isg b;d,sfha ñ,dka kqjr olajd .uka werUq isx.amqre .=jka fiajhg wh;a SQ368 .=jkahdkfha ol=Kq mshdm;l .skakla we;sj ;sfnkjd’ (more…)

(643)

පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ඛෙල්ල කපලා වස පානය කරලා – වීඩියෝ

wïmdr fldKavjgqjdk fj,ahdfhaÈ 27 yeúßÈ .=rejßhla lmdfldgd >d;kh lr ;sfnkjd’ wehj >d;kh l< njg ielflfrk ;reKfhl= ji mdkh lsÍu fya;=fjka wïmdr uy frday,g we;=,;a lr we;s njhs jd¾;d fjkafka’

(more…)

(536)

උපදින්න සිටි නිවුන් දරුවන් උපදින්න පෙර මරුට බිලි කළ ත්‍රිරෝද යතුරුපැදි අනතුර – ත්‍රීවිල් කාරයා බයිසිකලය පිටුපසින් හප්පලා

WmÈkak isá ksjqka orejka WmÈkak fmr ureg ì,s l< ;%sfrdao h;=remeÈ wk;=r ;%Sú,a ldrhd nhsisl,h msgqmiska ymam,d
wúkS; ßheÿrka fl;rï kï wysxil Ôú; m%udKhla fï jir ;=< muKla ì,s.kakg [email protected] tfy;a fl;rï wk;=re m%udKhla isÿ jqjo ta ßheÿrkaf.a wúkS;lïj,g fyda fkdie,ls,a,g ksudjla ke;’ (more…)

(572)

එකම පවුලේ 7ක් මහ මඟ අවසන් ගමන් යෑවූ ගලිමුව අනතුර – ඡායාරූප

tlu mjqf,a 7la uy uÕ wjika .uka hEjQ .,suqj wk;=r PdhdrEm
miq.sh Èfkl fld<U kqjr m%Odk ud¾.fha .,s.uqj wdikakfha isÿjQ ßh wk;=rlska wjdikdjka; f,iska mqoa.,hska ;sfofkl= ñh.shd’ widOH ;;ajfhka frday,a .;l< ;j;a 4 fofkl=o miqj ñh.sh w;r fï jk úg jd¾;d jkafka Tjqka tlu mjqf,a idudðlhska njhs’ (more…)

(572)